HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| แนะนำ
 

บันทึกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ชม 5 ครั้ง  

งานบริการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล     โทรศัพท์ 053-944471-72
                    
งานบริการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Comprehensive) ภายใต้การดูแลควบคุมของคณาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน งานที่ให้บริการได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา การดูแลรักษาภายในช่องปากของผู้ป่วยในงานอุดฟัน รักษาโรคปริทันต์ รักษารากฟัน ถอนฟัน ใส่ฟันชนิดถอดได้ ใส่ฟันชนิดติดแน่น และการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ รวมทั้งงานส่งเสริมป้องกันและติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกไปแล้ว ให้มาทำการตรวจทุกระยะในรอบ 6 เดือน
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440