icon Journal Information

          เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรมจัดทำขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน บทความที่รับมาจากผู้นิพนธ์ต้องถูกพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้เนื้อหาของบทความต้องมีความทันสมัย เป็นสากล เป็นเหตุเป็นผล และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในทางทันตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือสังคม นอกจากนี้เนื้อหาของบทความสามารถถูกนำไปต่อยอดหรือถูกใช้อ้างอิงในด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมต่อไป 

          ในปัจจุบัน เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เปิดรับบทความและกระบวนการพิจารณาในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ในลักษณะของสื่อออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถอ่านได้ทุกคนเป็นประจำปีละ 3 ฉบับ

นโยบาย

          บทความที่จะได้รับการพิจารณาเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบทความที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานที่เคยได้รับการเผยแพร่มากก่อน เนื้อหาอยู่ภายในขอบเขตทางทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอย่างน้อย 2 ท่าน
  2. บทความจะถูกพิจารณาผ่านกระบวนการที่ปราศจากความลำเอียง โดยปกปิดรายชื่อผู้นิพนธ์และผู้เกี่ยวข้องในเอกสารพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และปกปิดชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความนั้น (Double-blind review)
  3. กระบวนการพิจารณาบทความมีมาตรฐาน ผู้ส่งบทความสามารถทราบสถานะของบทความ สามารถติดตามขั้นตอนการประเมินบทความ มีการกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้บทความสามารถถูกเผยแพร่ได้ตามเวลา
  4. บทความที่จะได้รับให้ถูกตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะพิจารณาโดยอิงตามข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเห็นชอบควรนำบทความลงตีพิมพ์ หรือควรนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
  5. ผู้ส่งบทความทราบผลการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ ภาพ ตารางในบทความก่อนตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
  6. บทความที่ลงตีพิมพ์ในเชียงใหม่ทันตแพทยสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ห้ามผู้ใดนำไปดัดแปลงส่งต่อ หรือเผยแพร่เพื่อการใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 จุดประสงค์และขอบเขตของวารสาร

        เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา เนื้อหามีความทันสมัย ไม่มีซ้ำซ้อนกับบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน บทความเป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่น ๆ

 กำหนดการออก 

         วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 

         เลขมาตรฐานประจำวารสาร:  p-ISSN 0857-6920, e-ISSN 2697-4576

        Chiang Mai Dental Journal (p-ISSN 0857-6920, e-ISSN 2697-4576) is an academic journal of the Faculty of Dentistry, Chiang Mai University that has published academic articles and research papers about dentistry since 1977. The articles which have been received from authors are reviewed by editors and experts in their respective fields. The content of the article must be up-to-date, universal, logical and according to academic principles so the reader can apply the knowledge and cite the work in the development of dentistry work which will advance future research and be beneficial to patients or society.

       At present, Chiang Mai Dental Journal openly receives all submissions though a journal review process online system. The new online system also allows reviewers and researchers an ability to read 3 issues each year. 

Policy

     Accepted articles will be fairly reviewed by the editors and experts with full transparency through the following process.

1. The articles should be correct according to academic principles and not duplicate works that have been previously published. Additionally, the content should be within the scope of dentistry or a related field before sending to at least 2 qualified persons.

2. The articles will be considered and reviewed through a non-bias process by concealing the names of authors and related persons in the considered documents while also concealing the names of the experts and reviewers who considered the article (Double-blind review).

3. The process of reviewing is standardized. The article authors can review the status of their article and are able to follow up on the article evaluation through the online process. The duration of each step is determined so that the articles can be published on time.

4. Articles that have been granted publication will be on the basis of recommendations from expert reviewers. All other articles will either be sent back to authors for further editing before consideration or rejected based on the aforementioned creation. 

5. Submitter of articles acknowledges the review and verifies the accuracy of the text, images, tables in the articles before publication.

6. Articles published in Chiang Mai Dental Journal are the copyright of Chiang Mai Dental Journal, which forbids anyone to modify, forward or republish articles for any purpose without permission from the copyright owner.

Aims and scope of the journal

      To compile content and research that is up to date and related to all branches of dental work. There is no duplication of work or articles that have been previously published. The article is a fundamental research work. Applied research Review article Patient report and other articles.

Period of issue

The periodicals are scheduled to publish three journals a year:

Issue 1 January - April

Issue 2 May - August

Issue 3 September - December