Vol.41 No.2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ad1

Review Article

 1. ผลกระทบของการบาดเจ็บในฟันน้ำนมต่อหน่อฟันแท้
  Effects of Traumatic Injuries in Primary Dentition to Permanent Successors
  วิลาวัลย์ เลาวกุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
 2. วัสดุสำหรับครอบฟันเฉพาะกาลชนิดแคดแคมพอลิเมทิลเมทาไครเลต: ทบทวนวรรณกรรม
  Materials for Provisional Crowns, CAD/CAM Polymethyl Metacrylate: Literature Review
  อภิชาติ สุวรรณสิงห์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์, ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์

Original Article

 1. ผลของสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหวางเรซินซีเมนต์และโลหะผสมพื้นฐาน
  Effect of Universal Ddhesive on Shear Bond Strength Between Resin Cement and Base Metal Alloy
  สุภัชชา จรัสตระกูล, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์ , วีรนุช ทองงาม, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ
 2. การสังเคราะห์อนุภาคซิลิการะดับนาโนเมตรด้วยวิธีโซล-เจล
  Synthesis of Nanosilica by Sol-gel Method
  ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์, พรพจน์ เจียงกองโค, ปทุมพรรณ พรมสินไชย
 3. ผลของสารยึดติดที่แตกต่างกันต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนกับเรซินคอมโพสิต
  Effect of Different Adhesives to Shear Bond Strength Between Polyetheretherketone and Resin Composite
  ปัญจลักษณ์ ฉัตรแก้วบุญเรือง, พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, วัชรพงศ์ อรุณแสง
 4. การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการสลายตัว การลดลงของน้ำหนัก และลักษณะโครงข่ายไฟบริน บริเวณพื้นผิวระหว่างแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินซึ่งเตรียมด้วยวิธีบีบอัดด้วยผ้าก๊อซ และวิธีบีบอัดด้วยความร้อน
  The Comparison of Degradation Time, Weight Loss and Surface Fibrin Structure Between Gauze-Compression and Heat-Compression Platelet-Rich Fibrin Membrane
  ณัฐกุล จรัญธัญกุล, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ปิยะนุช เพิ่มพานิช, สหธัช แก้วกำเนิด, วริศ เผ่าเจริญ
 5. ขนาดของแรงในการดันเข้าของฟันหน้าบนหกซี่ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  Magnitude of Force for Intrusion of Six Maxillary Anterior Teeth Using Mini-screw Anchorage: A Finite Element Study
  ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล, วิรัช พัฒนาภรณ์, ชาย รังสิยากูล
 6. กำลังแรงยึดแบบเฉือนระหว่างแบร็กเกตจัดฟันโลหะและผิวโลหะหล่อผสมพื้นฐานทางทันตกรรม ที่เตรียมด้วยวิธีทางเคมี: การศึกษานอกกาย
  Shear Bond Strength between Metal Orthodontic Brackets and Chemically-Prepared Dental Base Alloy Surfaces: An In vitro Study
  สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
 7. การเปรียบเทียบความสวยงามภาพใบหน้าด้านข้างของบุคคลที่มีลักษณะฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างยื่น โดยเทียบการรับรู้ระหว่างเจ้าของภาพใบหน้า ทันตแพทย์จัดฟัน และบุคคลทั่วไป
  Comparison of Facial Profile Esthetics of Subjects with Bimaxillary Protrusion, as Preferred by the Subjects, Orthodontists and Laypersons
  ตวงพร ศรีศุกร์เจริญ, บุญศิวา ซูซูกิ, เอดวาร์ดโด ยูโก้ ซูซูกิ
 8. การศึกษาการกระจายแรงการกัดสบฟัน พื้นที่การสบฟัน เวลาการสบฟัน และเวลาฟันเคลื่อนออกจากการสบ โดยใช้เครื่องทีสแกน 3 ในคน 3 กลุ่มอายุ
  The Study of Occlusal Force Distribution, Occlusal Contact Areas, Occlusion Time and Disclusion Time Recorded by the T-Scan III System in Three Different Groups of Age
  ปาลิตา ปัญโญ, ศศิภา ธีรดิลก, วรพงษ์ ปัญญายงค์
 9. ประสบการณ์ในงานทันตกรรมป้องกันสำหรับเด็ก 0-5 ปีของทันตาภิบาลไทย
  Experience in Oral Health Prevention for Children 0-5 Years of Thai Dental Therapist
  อัจฉรา มณีมโนรมย์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์

Case Report

 1. ชวานโนมาบริเวณลิ้น : รายงานผู้ป่วยจำนวน 1 ราย
  Schwannoma at Tongue : Report of a Case
  โสภีภรณ์ ลัภนลาภลอย
 2. การเพิ่มมิติในแนวดิ่งด้วยเรซินคอมโพสิตออนเลย์โดยอ้อมในงานฟื้นฟูสภาพช่องปาก: รายงานผู้ป่วย
  Increasing Vertical Dimension with Indirect Resin Composite Onlay for Full Mouth Oral Rehabilitation: A Case Report
  สิปภาภัค อินแหลง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 3. การจัดการฟันร้าวที่มีรอยร้าวลึกร่วมกับรอยวิการของเนื้อเยื่อปริทันต์: รายงานผู้ป่วยภายหลังการติดตามผลการรักษา 1 ปี
  Management of Cracked Tooth with Deep Cracks and Periodontal Defect: A 1-year Follow-up
  อาณัติ เดวี, ญาดา เยห์, นฤภร วินัยโกศล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล