Vol.38 No.2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ad1

Review Article

 1. อาการปวดฟันนอกแบบ
  Atypical Odontalgia
  ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม
  Factors Affecting the Force Distribution of Implant-Assisted Distal-Extension Removable Partial Denture
  กัลยา คู่เจริญถาวร,ชาย รังสิยากูล,กุลภพ สุทธิอาจ,พิมพ์เดือน รังสิยากูล
 3. การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ
  The Use of Probiotics for Caries Prevention
  อรนิดา วัฒนรัตน์
 4. แนวคิดสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
  Concepts of Health and Humanized Health Care in Comprehensive Dental Care
  พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา,อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี,ดรุณี โอวิทยากุล

Original Article

 1. ความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว 3 รูปแบบในช่วงระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อ ศึกษาทางคลินิกโดยใช้วิธีการวัดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง
  The stability of Three-thread-design dental implants during the healing period. A clinical study using resonance frequency analysis method
  โชคนภา ติรชัยมงคล, ปฐวี คงขุนเทียน
 2. การใช้รากเทียมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการยึดติดของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดให้รับแรงทันที : ผลเบื้องต้นของการศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า
  The Use of Immediate-Load Mini Dental Implant to Retain Mandibular Distal-extension Removable Partial Denture: A Preliminary Prospective Clinical Study Results
  วรุตม์ ตรีบุรุษ,วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง,ปฐวี คงขุนเทียน
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของทันตแพทย์ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  Influencing Factors on Initial Management of Cleft Lip and Palate Patients by Dentists after Training Workshop
  มารศรี ชัยวรวิทย์กุล,ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
 4. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความร้อน
  Effect of Silanized Alumina Nanoparticles on Compressive Strength and Color Alteration of Heat-Polymerized Acrylic Resin Tooth
  อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง,พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์,บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์,ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ, ภัทริกา อังกสิทธิ์,แมนสรวง อักษรนุกิจ,พิริยะ ยาวิราช
 5. ผลของสารคู่ควบไซเลนในสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อความแข็งแรงยึดเฉือน ระหว่างเรซินคอมโพสิตกับลิเทียมไดซิลิเกต
  Effect of Silane Coupling Agent in Universal Adhesive Agent on Shear Bond Strength between Resin Composite and Lithium Disilicate
  ชุติมา สุขประภาภรณ์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
 6. ผลของสิ่งบูรณะในคลองรากฟันต่อความต้านทานการแตกหักของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น
  Effect of Intra-Canal Restorations on Fracture Resistance of Fixed Partial Denture Abutment
  ปิยกุล จรรยาวัฒน์,อาทิตยา ญาณไพศาล,กุลภพ สุทธิอาจ
 7. กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้แบบจำลองโน้มน้าวใจ
  Analytical Thinking Process of Folk Denturist’s Customers Using the Elaboration Likelihood Model
  กุลนันทน์ พุ่มไม้,ปิยะนารถ จาติเกตุ

Case Report

 1. อาการแสดงทางปริทันต์ในผู้ป่วยอีแวนส์ ซินโดรม: รายงานผู้ป่วย
  Periodontitis in a Patient with Evans Syndrome : A Case Report
  ธีรัช สว่างปัญญางกูร