Vol.37 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ad1

Review Article

 1. ทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์: มิติใหม่ในการบูรณะช่องปาก
  Computer Guided Dental Implant: New Dimensions in Oral Restoration
  อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ , พิมผกา อุ่นแก้ว
 2. การกำจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟันด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะที่
  Usage of Antibiotics as Intracanal Medicament in Endodontics
  อาณัติ เดวี, ธนิดา ศรีสุวรรณ,ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากุล

Original Article

 1. ผลของการเติมเซตริไมด์ต่อการกำจัดชั้นสเมียร์บนเนื้อฟันของน้ำยาอีดีทีเอ
  Effect of Cetrimide Addition on the Smear Layer Removal of EDTA Irrigant on Dentin
  ฐานิดา ปุญญฤทธิ์, แสงอุษา เขมาลีลากุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
 2. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทนของแรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
  Effect of Grape Seed Extract on Bond Durability to Sodium Hypochlorite-treated Dentin
  ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์
 3. คุณสมบัติดัดขวางของพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วก้านสั้นทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วยวิธีต่างๆ
  Flexural Properties of Polymethylmethacrylate Reinforced with Various Surface Treatments of Industrial Short-rod Glass Fiber
  ณัฐพล เตชูปกรณ์ , สิทธิเดช นิลเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 4. กำลังแรงยึดเฉือนของสารยึดติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกต
  Shear Bond Strength of ScotchbondTM Universal Adhesive and RelyXTM Ultimate Resin Cement to Lithium-disilicate Ceramic
  ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี
 5. ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของเรซินคอมโพสิตและเฟลด์สปาธิกเซรามิก
  Effect of universal adhesive on shear bond strength of resin composite to feldspathic ceramic
  ธนพร ทองเลิศ, วีรนุช ทองงาม
 6. ผลของระบบสารยึดติดต่อกำลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์
  Effect of Adhesive Systems on Bond Strength between Dentin and Compomer Base Materials.
  ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา จิตติเดชารักษ์
 7. ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน
  Micro-tensile Bond Strength of ScotchbondTM Universal Adhesive and RelyXTM Ultimate Resin Cement to Coronal Dentin
  พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
 8. การศึกษาเชิงปริมาณของข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล :การศึกษาย้อนหลัง
  Quantitative Study of Positioning Errors in Digital Panoramic Radiographs: A Retrospective Study
  วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก, ปิยะนารถ จาติเกตุ
 9. การศึกษาย้อนหลังเรื่องการใช้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ของผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล
  A Retrospective Study on Usage of Removable Partial Dentures by Patients in Comprehensive Dental Clinic
  สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์,ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย,พีรฉัตน มารศรี,เพชรรัตน์ ภัทรนุกูลกิจ ยุวดี ภาคอินทรีย์,วรชน ผิวอ่อน,วรางคณา วรฉายากร
 10. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน สำหรับวัยรุ่น: กรณีศึกษาในนักเรียน 2 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  Development and Evaluation of the Efficiency of an Online Social Media Video to Promote Knowledge about Orthodontic Treatment in Adolescents : A Case Study of Students in Two Schools in AmphoeMuang Chiang Mai
  ธนพรรณ วัฒนชัย,ปิยะนารถ จาติเกตุ ,ฆฤณ ถนอมกิตติ,ธนพล แสงอาสภวิริยะ,นมิตา หวังซื่อกุล,ประภาสินี ศรีสุคนธมิตร, วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ,ศรีธนาพร ศรีสกุลนนท์
 11. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี
  Development and testing of a caries risk behavior assessment form for parents of 2-5-year-old children
  อังค์วรา อินทรสมพันธ์ , ปิยะนารถ จาติเกตุ , อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์