Vol.38 No.1 มกราคม - เมษายน 2560

ad1

Review Article

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวและรูปร่างของวัสดุสำหรับงานวิจัยทางทันตกรรม
  Equipments in Morphological Analysis for Dental Research
  ธารินทร์ เพียงสุข,กษาปณ์ พิเชฐโชติ,ชุติกุล เขื่อนแก้ว,ณีรนุช กิตติวินิชนันท์,ปานไพลิน แสงอุทัย, ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร,สุมนา จิตติเดชารักษ์
 2. การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์
  Surface Treatment for Zirconia Bonding with Resin Cement
  ธีระพงษ์ ม้ามณี,ชุติกุล เขื่อนแก้ว,อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน,ธารินทร์ เพียงสุข,ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
 3. วัสดุที่ใช้ในการผลิตรากเทียม : ไททาเนียมและเซอร์โคเนีย
  An Overview of Dental Implant Materials: Titanium and Zirconia
  หัฏฐะณาส คำใจ, สุมิตรา พงษ์ศิริ,ภัทรพรรณ จันทร์เทวี,ทองนารถ คำใจ

Original Article

 1. ผลของสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่ปราศจากแสงในเรซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์
  Effect of Dark Cure Activators in Resin Cements on Shear Bond Strength of Self-etch Adhesives
  ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม
 2. ผลของโปรเเอนโธไซยานิดินต่อแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันในโพรงฟัน ที่ผ่านการล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์กับเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์
  Effect of Proanthocyanidin on the Microtensile Bond Strength of Pulp Chamber Dentin after NaOCl Irrigation to Resin Composite using Self-etching Bonding System
  อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า, อนุพงศ์ ทรงเกียรติศักดิ์
 3. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต
  Effect of Silanized Nano-Silica on Flexural Properties and Color Stability of Polymethyl Methacrylate
  สุธีรา มงคลตรีรัตน์,พิริยะ ยาวิราช,มาริสา สุขพัทธี,ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ,ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์,ภัทริกา อังกสิทธิ์,อภิชัย ยาวิราช,พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 4. ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้ทางทันตกรรมต่อกำลังยึดของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน
  Effect of Dental Gloves Contamination to Resin-dentin Bond Strength
  ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, จุฑาทิพย์ ศรีริเกตุ, จุฑามาศ ตั้งสกุลนุรักษ์, เจนวิทย์ บรรจงรุจากุล, ชุติมณฑน์ จินดาเชื้อ, ณัฏฐา ยังถาวร, อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์, สุมนา จิตติเดชารักษ์
 5. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบต่อการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่
  Effect of eugenol-containing temporary cement on pulpal blood flow after full crown preparation
  มาริสา สุขพัทธี, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช
 6. ผลของระยะเวลาของการปรับสภาพผิวเคลือบฟันด้วยกรดฟอสฟอริกต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนพื้นผิวเคลือบฟันที่แตกต่างกัน
  The Effect of Different Phosphoric Acid-etching Times on Microtensile Bond Strength of Sealant on Different Enamel Substrates
  พงษ์สิริ ใจคำปัน,กีรติ เกียรติตั้ง, ตะวัน แสงสื่อ, ตวงรัชต์ เลิศบุษยานุกูล, วุฒพล สาแดง, พนมกร ใจกว้าง, กฤตภาส ฟูแสง, อิสรพงษ์ ไทยนิมิต,มยุรัชฎ์ พิพัตภาสกร
 7. ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อค่าแรงยึดติดแบบเฉือนระหว่างเนื้อฟันกับเรซินคอมโพสิต
  The Effect of Desensitizing Dentifrices on Shear Bond Strength between Dentin and Resin Composite
  จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ, ปภาวดี ปัญจวัฒนคุณ ,พลอยนภัส โล่หิรัญญานนท์, ธีรสุดา จินชัย,เพ็ญพิชชา นิตยารัมภ์พงศ์,พิชชาชัย เล็กสวัสดิ์
 8. ความสำเร็จของการรักษาด้วยรากฟันเทียมยึดครอบฟันติดแน่น ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Clinical results of implant treatment in a Center of Excellence for Implantology Clinic: A retrospective clinical study
  กฤษฎา วีระพงศ์, มนตรี จันทรมังกร, Peter A Reichart,ปฐวี คงขุนเทียน

Case Report

 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีน้ำส้มสายชูเป็นส่วนประกอบกับภาวะฟันกร่อน : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
  Vinegar Containing Dietary Supplement and Dental Erosion : A Case Report
  เมทินี ชัยสิทธิ์ ,ตรีภพ ปิติวรรณ,สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์