Vol.38 No.3 กันยายน - ธันวาคม 2560

ad1

Review Article

 1. กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ
  Temporomandibular Joint Osteoarthritis
  สุฤดี ฉินทกานันท์
 2. อุบัติเหตุการกลืนหรือสำลักสิ่งแปลกปลอมในการรักษาทางทันตกรรม: ทบทวนวรรณกรรมและรายงานผู้ป่วย
  Accidental Ingestion or Aspiration of Foreign Body in Dental Treatment: Review of Literature and Case Reports
  พัทจารีย์ สุนิลหงษ์, ชนิกา แมนมนตรี

Original Article

 1. เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM II
  Chiang Mai University-Nasoalveolar Molding Type II
  มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
 2. เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM III
  Chiang Mai University-Nasoalveolar Molding Type III
  มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
 3. ผลของการใช้ลมอุ่นต่อกำลังยึดดึงระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบโททอลเอทช์ในคลองรากฟันที่ระดับต่างๆ
  Effect of Warm Air Drying on Micro-tensile Bond Strength of Resin Cement with Total-etch Adhesive System to Root Canal Dentin at Different Levels
  ยุทธนา คูวุฒยากร, พิริยะ เชิดสถิรกุล, กษาปณ์ พิเชฐโชติ
 4. ความเที่ยงตรงของวิธีวัดโดยอ้อมบนแบบจำลองดิจิตอลทางทันตกรรม
  The Accuracy of Indirect Measuring Method on Dental Digital Models
  กุลภพ สุทธิอาจ, ก่อกุศล รอดอารีย์, ธนกร เกื้อกูลพิทักษ์, พลาพัฒน์ พิงคำขา, ภูชิต โลกิตสถาพร, สุเมธี ยุทธวงศ์, อภิณัฐ คำอุดม, อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
 5. ผลของการปรับสภาพพื้นผิวโพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา
  Effects of Surface Pretreatment on Polyetheretherketone with Sulfuric Acid on Microhardness and Microscopic Morphology
  ศศิประภา ประคำสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 6. ผลของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยและโลหะเหวี่ยงต่อค่าแรงที่ทำให้เกิดการแตกหักและรูปแบบการแตกของแบบจำลองสองชั้นแก้วเรซินทรงกระบอก: การศึกษานำร่อง
  The Effect of Fiber-reinforced Composite and Cast Metal Post on the Failure Load and the Fracture Patterns of a Cylindrical Glass-resin Bilayer Structure: A Pilot Study
  ขนิษฐา เกษตรวงศ์, ธนพล ศรสุวรรณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล
 7. การไหลแผ่ของน้ำกลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ
  The Flow of Distilled Water on Ceramic Plate Treated with Various Types of Silane Coupling Agent Solution
  ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 8. ผลของด้านสัมผัสบริเวณด้านประชิดต่อแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วย
  Effect of Interproximal Contact on Load Transfer by Implant-supported 2-unit Cantilevered Prostheses
  ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, ชาย รังสิยากูล, ทิวสน สายสีนพคุณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล