Vol.39 No.1 มกราคม - เมษายน 2561

ad1

Review Article

 1. ระบบแคดแคมทางทันตกรรมและการประยุกต์ใช้งานทางคลินิก
  Dental CAD/CAM Systemand Clinical Applications
  วรพงศ์ สิชฌน์เศรษฐ์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
 2. มิวคัสเมมเบรนเพมฟิกอยด์: ปริทัศน์วรรณกรรม
  Mucous Membrane Pemphigoid: A Review of Literature
  สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, พรรษกร แสงแก้ว
 3. วัณโรคในช่องปาก
  Oral Tuberculosis
  ณัชพล จมูศรี

Original Article

 1. ประสิทธิผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อการลดภาวะเนื้อฟันไวเกินเปรียบเทียบระหว่างการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด
  Effectiveness of Desensitizing Toothpaste on Reducing Hypersensitivity Comparing Between Brushing Alone and Brushing Combined with Massage
  รัชนู ชาญสมาธิ์, รณยุทธ ชาญสมาธิ์
 2. ฤทธิ์ต้านเชื้อราและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ของสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง
  Antifungal Activity and Cytotoxicity to Human Gingival Fibroblast of Terminalia Bellirica Compounds in Dichloromethane Fraction
  มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร, ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร, ชัญญานุช ธีนวงศ์, รัตจิต ตัณฑเสน, อรรจาภัคร์ วงศวิริยะ, อรวี ดำรงค์วานิช, กาญจ์หทัย ไชยล้อม, นาตยา ล้อพงศ์พาณิช, ปานฝัน ทองเป็นใหญ่, วาทิศ เดชพงษ์
 3. ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อปริมาณเแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ในน้ำลาย
  Effect of Coconut Oil on Salivary Total Bacterial and Streptococcus Mutans Counts
  ดรุณี โอวิทยากุล, กาญจนา ปาลี, สาครรัตน์ คงขุนเทียน, เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์
 4. ความหนาของกระดูกทึบเพดานปากในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
  Palatal Cortical Bone Thickness in Thai Patients with Open Vertical Skeletal Configuration,Using Cone-beam Computed Tomography
  ปิโยรส สุธีรพงศ์พันธ์, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร, อภิรุม จันทน์หอม, ธนพรรณ วัฒนชัย
 5. การประเมินขนาดของแรงและรูปแบบสำหรับการดันเข้าฟันกรามแท้บนซี่ที่หนึ่งด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูกวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  Evaluation of the Magnitudes of Force and Patterns for the Intrusion of Maxillary First Molar Teeth with Mini-Screw Anchorage, Analyzed Using the Finite Element Method
  ปาณิศา พีรวณิชกุล, วิรัช พัฒนาภรณ์, ชาย รังสิยากูล
 6. ผลของระยะเวลาก่อนการฉายแสงต่อกำลังยึดของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาวะจำลองแรงดันในโพรงเนื้อเยื่อใน
  Effect of Waiting Interval Before Light Curing on Bond Strength of Resin Modified Glass Ionomer Cement Under Simulated Pulp Pressure
  พรรณทิพา บุตรดา, ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, สุมนา จิตติเดชารักษ์

Case Report

 1. อะมีโลบลาสโตมาชนิดเดสโมพลาสติก: รายงานผู้ป่วยจำนวน 2 ราย
  Desmoplastic Ameloblastoma: A Report of Two Cases
  ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ, ณัชพล จมูศรี