Vol.39 No.2 พฤษภาคม - กันยายน 2561

ad1

Review Article

 1. การใช้วิศวกรรมย้อนกลับ เครื่องคอมพิวเตอร์นิวเมอริคัลคอนโทรลและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบเร็วในทางทันตกรรมบูรณะ
  Reverse Engineering, Computer Numerical Control Machining and Rapid Prototyping In Restorative Dentistry
  บุญส่ง ประทีปสว่างวงศ์

Original Article

 1. ผลของการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือน ระหว่างเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
  Effect of Different Surface Treatments on Shear Bond Strength of Zirconia Y-TZP Bonded with Resin Cement
  เตชิต ทรัพย์สมบูรณ์, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 2. การศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ของอัตราการอยู่รอดหลังการใส่รากฟันเทียมที่ผลิตในประเทศไทย (พีดับบลิว พลัส)ในผู้ป่วยจำนวน 23 ราย
  A 3 Years Retrospective Analysis of Survival Rate of Thai Dental Implant (PW PLUS®) in 23 Patients
  ปริญญา อมรเศรษฐชัย, ศุภชัย สุพรรณกุล, ธนภัทร บ่อคำ
 3. คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแมสซีเตอร์และเทมโพราลิสในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ของโครงกระดูกแบบที่สาม
  Masseter and temporalis muscle activity in patients with Class III skeletal relationships
  นิลเนตร พานิชสิติ, ธนพรรณ วัฒนชัย,บุญศิวา ซูซูกิ
 4. พื้นที่ผิวรากฟันแท้ในขากรรไกรบนของผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่ง ที่มีฟันหน้าสบเปิด โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
  Root Surface Areas of Maxillary Permanent Teeth in a Group of Thai Patients Exhibiting Anterior Open Bite Using Cone-Beam Computed Tomography
  ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์, สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน, ธนพรรณ วัฒนชัย, ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
 5. ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่กลุ่มฟันหลังบนไปด้านหลังและทิศทางของเเนวเเรงจากหลักยึดหมุดฝัง ในกระดูกไปยังตะขอเกี่ยวหลายระดับ วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  Maxillary Posterior Teeth Distalization with Miniscrew Anchorage Relative to Force Vectors Applied to Different Lengths of Retraction Hook, Analyzed Using the Finite Element Method
  ธัญณภัสร์ อังคทะวิวัฒน์, วิรัช พัฒนาภรณ์, ชาย รังสิยากูล
 6. การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้ดูแลหลักชาวมุสลิมและการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็กในความดูแลวัย 3-5 ปี ที่ชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
  Oral Self-Care of Muslim Primary Caregivers and Care of Their Children’s Oral Health Aged 3-5 Years Old in a Muslim Community, Trang Province.
  ธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์,สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์,ศศิธร ไชยประสิทธิ์
 7. ประสิทธิผลของสื่อเฉพาะบุคคลเพื่อการส่งเสริมทักษะการแปรงฟันของผู้ปกครองกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี ในตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  Effectiveness of Individual Media on Tooth-brushing Skill Among Parents of Children Aged 3-5 Year-old in Khuamung Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province
  กษมา ปทุมสูติ, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์
 8. ความชุกของเชื้อก่อโรคปริทันต์ 3 สายพันธุ์และยีนที่สร้างปัจจัยความรุนแรง
  Prevalence of Three Periodontal Pathogens and Virulence Factor Producing Genes
  สาครรัตน์ คงขุนเทียน, ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง, พรรณวดี พันธัย

Case Report

 1. การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่สัมพันธ์กับตับอักเสบบีและตับแข็ง: รายงานผู้ป่วย
  Periodontal Treatment in a Patient with Thrombocytopenia Related to Hepatitis B and Cirrhosis: A Case Report
  ศรินทิพย์ ปิติวัฒน์สกุล