Vol.39 No.3 กันยายน - ธันวาคม 2561

ad1

Review Article

 1. ฟันกร่อน การบูรณะโดยอ้อมด้วยเรซินคอมโพสิตวีเนียร์แยกชิ้นด้านริมฝีปากและด้านเพดาน: ทบทวนวรรณกรรม และรายงานผู้ป่วย
  Dental Erosion, Splitting Labial and Palatal Indirect Resin Composite Veneers: Review Literature and A Case Report
  สิทธิกร คุณวโรตม์, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, พิริยะ เชิดสถิระกุล
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมรากเทียม
  Basic knowledges of finite element method and application in implant dentistry
  ณัฐ ดวงรัตนประทีป, พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ

Original Article

 1. ผลของยาสีฟันและนํ้ายาบ้วนปากลดอาการเสียวฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามิน ต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดกับเนื้อฟัน
  Effect of Desensitizing Toothpaste and Mouthwash Containing Pro-Argin and Novamin on the Microtensile Bond Strength of Dental Adhesives to Dentin
  ศศิกานต์ สิริยศธำรง, สิทธิกร คุณวโรตม์
 2. ประสิทธิภาพของเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์
  In Vitro Efficacy of Rice Gel as Bleaching Carrier on Color Alteration of Human Tooth
  ณัฐชัย จรัสพันธุ์กุล, มาริสา สุขพัทธี, ชวนชม ศิริสุวัฒน์, พาฝัน ลาวัลย์ตระกูล, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, อัจฉรียา แก้วปินตา, ศิริพร โอโกโนกิ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 3. ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์กับไฮดรอกซีอะพาไทต์เซรามิก เจือด้วยแคลเซียมเซอร์โคเนต
  Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to Hydroxyapatite Ceramic Doped with Calcium Zirconate
  ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
 4. ผลของไพรเมอร์และสารยึดติดที่มีเท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบต่อความแข็งแรงยึดเฉือน ระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนีย
  Effect of 10-MDP-containing Primers and Adhesives on the Micro-shear Bond Strength Between Self-adhesive Resin Cement and Zirconia
  ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
 5. ผลของระยะเวลาการปรับสภาพพื้นผิวพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริก ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา
  Effects of Sulfuric Acid Surface Pretreatment Duration on Microhardness and Microscopic Morphology of Polyetheretherketone
  จุฬาลักษณ์ สมดี, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 6. การประเมินการรั่วซึมแบคทีเรียของวัสดุอุดคลองรากฟันตามระยะเวลาโดยแบบจำลองดัดแปลงการรั่วซึมแบคทีเรีย
  Evaluation of Bacterial Leakage of Root Canal Fillings over Time Using Modified Bacterial Leakage Model
  อัญญรัตน์ แพงจันทร์, สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล, คุณเมตตจิตต์ นวจินดา
 7. สภาวะปากแห้ง: การให้ความหมายและประสบการณ์การดูแลตนเองในทัศนะของผู้ป่วย
  Xerostomia: Subjective Meanings and Self Care Experiences in the Perspective of Patients
  จุฑารินทร์ ศรีเจริญ, ศศิธร ไชยประสิทธิ์