Vol.40 No.1 มกราคม - เมษายน 2562

ad1

Review Article

 1. ข้อพิจารณาทางคลินิกสำหรับฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ที่มีรากเทียมขนาดเล็กร่วม
  Clinical Considerations for Mini Dental Implant Assisted Removable Partial Denture
  วิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ, กุลภพ สุทธิอาจ, ชาย รังสิยากูล, พิมพ์เดือน รังสิยากูล

Original Article

 1. การประดิษฐ์และการตรวจสอบความแม่นยำของอุปกรณ์เสริมในการเปลี่ยนชุดหัวเจาะพีดับบลิว พลัส แบบดั้งเดิมเป็นการฝังรากเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยนำทาง
  Invention and Accuracy Assessment of Supplemental Surgical Devices for Converting Traditional PW Plus Drilled Set to Computer-guided Implant Surgery
  ศรัณย์ กิตติศุภกร, เอธยา ใจสว่าง, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์, อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
 2. การประเมินอายุจากอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนในกลุ่มประชากรไทย
  Age Estimation Using Pulp/Tooth Area Ratio of Upper Canines in a Thai Population
  ชนัญญา ปาลีตา, อภิรุม จันทน์หอม, สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
 3. การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวรากฟันของผู้ป่วยไทยที่มีความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรแบบที่ 1 (Class I) และแบบที่ 2 (Class II) โดยใช้ภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
  Comparison of Maxillary Root Surface Areas in Thai Patients with Class I and Class II Skeletal Patterns Using Cone-beam Computed Tomography
  สุชาดา หลิมศิริวงษ์, วิกันดา เขมาลีลากุล, สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน, ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
 4. ประสบการณ์และความคิดเห็นของทันตแพทย์ไทยในการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
  Thai Dentists’ Experience and Opinions on Dental Health Services for Insured Persons
  ปิยะนารถ จาติเกตุ
 5. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนอายุ 12 ปี เขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
  Effectiveness of an Oral Health Promotion Program on Oral Health Behavior Among 12 Year-old Students in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province
  กิติศักดิ์ วาทโยธา, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
 6. ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อแรงจูงใจของทันตแพทย์ในการเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ (DCOP602): การศึกษาเชิงคุณภาพ
  Factors and Conditions Related to Community Dentists’ Motivation for Involving in the Community Dentistry Practice Course: A Qualitative Study
  ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง, อุทัยวรรณ กาญจนกามล, กันยารัตน์ คอวนิช, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี, อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
 7. ราคาที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบของเด็กมัธยมศึกษา
  Price Points That Effect on Purchase of Sugar-Sweetened Beverages in Secondary School Students
  อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์, ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล, ฐิรไชยวัฒน์ พันธ์กุล, ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ, ชำนาญวิทย์ ศุภกลาป, กีรติ วิริยางกูร, ธนพล วิจิตรตระการกุล, ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง

Case Report

 1. การบูรณะฟันหน้าบนที่หักโดยการยึดชิ้นส่วนฟันกลับเข้าตำแหน่งเดิม: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
  Restorative Treatment by Reattachment of Anterior Tooth Fragments: A Case Report
  กนกวรรณ วลีรัตนวงศ์, วนิดา ธีรวัตรวาทิน