Vol.40 No.2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ad1

Review Article

 1. ฟันเทียมเซอร์โคเนียชนิดติดแน่นบางส่วนยึดด้วยเรซินในฟันหน้า: ทบทวนวรรณกรรมและรายงานผู้ป่วย
  Anterior Zirconia Resin-bonded Fixed Partial Denture: Literature Review and Case Reports
  วัชรพงศ์ อรุณแสง, ภัทริกา อังกสิทธิ์

Original Article

 1. ความหนาของกระดูกด้านแก้มบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ไทยที่มีการเจริญเติบโตอยู่
  Buccal Bone Thickness at Infrazygomatic Crest Site in Thai Growing Unilateral Cleft Lip and Palate Patients
  ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์, มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
 2. การเปรียบเทียบความต้านทานเสียดทานที่เกิดจากแบร็กเกตชนิดมัดในตัวและแบร็กเกตมาตรฐานที่มัดด้วยตัวมัดหลายแบบ
  Comparison of Frictional Resistance Produced by Self-ligating Brackets and Conventional Brackets Ligated with Various Types of Ligature
  จิรวรรณ ชาติพิทักษ์, ณัฐวิทย์ พรหมมา, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร, จรรยา อภิสริยะกุล, วิกันดา เขมาลีลากุล
 3. การดันเข้าของฟันหน้าบน หกซี่ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์
  Intrusion of Six Maxillary Anterior Teeth Using Mini-screw Anchorage: A Finite Element Study
  ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล, วิรัช พัฒนาภรณ์, ชาย รังสิยากูล
 4. ผลของวิธีการเตรียมผิวต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของการซ่อมวัสดุอุดเรซินคอมโพสิตที่มีสภาวะความเสื่อม
  Effect of Surface Treatment Methods on Microtensile Bond Strength of Aged Resin Composite Repair
  ณีรนุช กิตติวินิชนันท์, สิทธิกร คุณวโรตม์
 5. ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟและการทำเทอร์โมไซคลิงต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิต
  Effect of Universal Adhesive and Thermocycling on Shear Bond Strength of Resin Composite Repair
  วีรนุช ทองงาม, ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
 6. การศึกษาความขรุขระพื้นผิวและการไหลแผ่ของน้ำกลั่นบนแผ่นเซอร์โคเนียที่ถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบชนิดต่าง ๆ
  The Study of Surface Roughness and Flowability of Distilled Water on a Zirconia Plate After Treated with Various Types of Coupling Agent Solution
  วรรณภา จินาเดช, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
 7. ความแม่นยำของการซ้อนทับภาพรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีเข้ากับภาพชิ้นหล่อสแกนสามมิติโดยใช้อุปกรณ์ซ้อนทับ
  The Accuracy of the CBCT Images Superimposed with 3D Cast Scan Images by Using Matching Devices
  เอธยา ใจสว่าง, ศรัณย์ กิตติศุภกร, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
 8. การเปรียบเทียบความแม่นยำเชิงมิติของระยะประชิดระหว่างแบบจำลองปลาสเตอร์หินและแบบจำลองดิจิทัล
  A Comparison of Dimensional Accuracy of Interproximal Space between Dental Stone Model and Digital Model
  หทัยรัตน์ วงศ์สุวรรณ, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, พิริยะ ยาวิราช

Case Report

 1. การบาดเจ็บจากแปรงสีฟันกระแทกในช่องปากทะลุด้านข้างคอหอย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
  Impalement Injury of Toothbrush in the Lateral Pharynx: A Case Report
  ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์
 2. โรคคิมูระของต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกรล่าง รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม
  Kimura disease of Submandibular Lymph Node: A Case Report and Review of Literature
  พรภพ รัตนอาภา, เอกรัฐ ภัทรธราธิป
 3. การตั้งฟันฝังคุดของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองทั้งสองข้างโดยวิธีทางศัลยกรรม : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
  Surgical Uprighting of Bilateral Impacted Mandibular Second Molars: A Case Report
  อนุธิดา ฝั้นสาย, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์, ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล, สิริพร พัฒนวาณิชชัย