Vol.41 No.1 มกราคม - เมษายน 2563

ad1

Review Article

 1. การฟอกสีฟันในทางทันกรรม : ทบทวนวรรณกรรม
  Tooth Bleaching in Dentistry: A Review of the Literature
  ณัฐชัย จรัสพันธุ์กุล, พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการปรับรูปกระดูกรอบรากเทียมและช่วงเวลาการให้แรงแก่รากเทียม
  Factors Affecting to Bone Remodeling and Loading Protocol of Dental Implant
  อังกูร ศักดิ์เรืองแมน, ชาย รังสิยากูล, มาริสา สุขพัทธี, ภัทริกา อังกสิทธิ์, พิมพ์เดือน รังสิยากูล
 3. ผลของช่องความสูงตัวฟันในรากเทียมรองรับครอบฟันติดแน่นและฟันเทียมคร่อมรากเทียม
  Effect of Crown Height Space on Implant-supported Fixed Dental Prosthesis and Implant-retained Overdenture
  ณัฐพร สิริเสรีภาพ, กุลภพ สุทธิอาจ, ชาย รังสิยากูล, พิมพ์เดือน รังสิยากูล

Original Article

 1. ประสิทธิภาพของพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำในการกำจัดแผ่นชีวภาพ ของเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัสฟีคาลิสที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
  The Efficacy of Atmospheric Pressure Cold Plasma Jet Against Enterococcus faecalis Biofilms at Variable Time Interval
  อรณิชา กฤตยาเจริญพงศ์, ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล, อาณัติ เดวี, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
 2. การศึกษาเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีผลต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและความหยาบของฟันมนุษย์
  The Study of Rice Gel as Bleaching Carrier on Microhardness and Roughness of Human Tooth
  ณัฐกร กิติศรี, ศิริพร โอโกโนกิ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน, พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
 3. ประสิทธิภาพของเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงชนิดไมโครเพลท ในการตรวจหาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารฟอกสีฟัน
  The Efficacy of a Microplate Spectrophotometer for the Detection of Hydrogen Peroxide from Bleaching Agents
  มุนินทร์ ชัยชโลธร, ศิรินทิพย์ เกลาพิมาย, ชลธชา ห้านิรัติศัย, พิศลย์ เสนาวงษ์
 4. สัมฤทธิผลการเรียนระเบียบวิธีวิจัยแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น สำหรับทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  Achievement of Problem-based Research Methodology Learning in Short-course Workshop for Oral and Maxillofacial Surgery Residents
  ยสนันท์ จันทรเวคิน

Case Report

 1. อีริทิมามัลติฟอร์เม : รายงานผู้ป่วย
  Erythema Multiforme : A Case Report
  กานต์สุดา อินทจักร์
 2. การรักษาฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งขึ้นผิดที่: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
  Ectopic Eruption of Mandibular Permanent First Molar Correction: A Case Report
  วรรณา โล้วพฤกษ์มณี
 3. บทบาทของระบบแคดแคมในการฟื้นฟูสภาพช่องปาก : ทบทวนวรรณกรรม และรายงานผู้ป่วย
  The Role of CAD/CAM Systems in Oral Rehabilitation: Literature Review and Case Report
  หยาดเพชร ภู่พวงไพโรจน์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์, วิศนี เจียมหาทรัพย์