หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005785

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ชม 5001 ครั้ง  

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2509           เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะแพทย
                          ศาสตร์   มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน

พ.ศ. 2511           แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ 
                          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พ.ศ. 2515           ได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็น
                          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดทบวง

                         
มหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2527           จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่คนไข้ ชื่อ คลินิกบริการทันต
                          กรรม ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารบริการทันตกรรม คณะทันต
                          แพทยศาสตร์เริ่มให้บริการผู้ป่วยส่งต่อมาจากภาควิชา
                          ต่าง ๆ

พ.ศ. 2530            คลินิกบริการทันตกรรมได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการจัดตั้ง
                           ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล ในแผนพัฒนาระยะที่ 6

พ.ศ. 2535            โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 
                           ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เป็น
                          "
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป"

พ.ศ. 2551        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 ให้แบ่งหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะและโรงพยาบาลทันตกรรม  
 
 พ.ศ.2552         คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศคณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ให้ภาควิชาทันตกรรมชุมชน หลอมรวมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป โดยใช้ชื่อภาควิชาวิชาใหม่ว่า 
                                       "ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน"
                        ซึ่งประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
ที่ตั้ง มีที่ทำการอยู่ที่  อาคาร 7 ชั้น 3 สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
                        ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
                        คณะทันตแพทยศาสตร์
นนสุเทพ   ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0 5394 4470
  
โทรสาร   0 5322 2844

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.