หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005787

visitor since 
May 26th,2006

COMM_กระบวนวิชาที่ร่วมสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ชม 3125 ครั้ง  

      นอกเหนือจากกระบวนวิชาที่สาขาวิชาทันตกรรมชุมชนจัดการเรียนการสอนเอง โดยใช้เฉพาะบุคลากรในภาควิชาฯ แล้ว คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังได้ร่วมสอนในกระบวนวิชาอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ และภาควิชาฯ อื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมง
ที่สอน
 DDOB 422481  ชีววิทยาช่องปาก 1
1
3
 **DRS 425601  ฝึกปฏิบัติทันตวิจัยและสัมมนา

1

 
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมง
ที่สอน
 **DPG 427711
 วิทยาศาสตร์ทันตแพทย์พื้นฐานสัมพันธ์
3
 13.5
3
3
 
ระดับปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมง
ที่สอน
 1
 2

หมายเหตุ    ** เป็นกระบวนวิชาที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
                     และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตามลักษณะกระบวนวิชานั้นๆ

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.