หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005790

visitor since 
May 26th,2006

COMM_หลักสูตรปริญญาตรี


บันทึกเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2561 ชม 4577 ครั้ง  

หลักสูตรปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร :  CUR09001
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) :  Doctor of Dental Surgery Program
ชื่อหลักสูตร (ไทย) :  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา :  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (ย่อ) : (อังกฤษ) D.D.S. (ไทย) ท.บ.
ลักษณะหลักสูตร :  หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
หน่วยกิต :  234

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา

ดูรายการกระบวนวิชา (Buletin)

ภาควิชาฯ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการเชิงวิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกันย่างเหมาะสม มีความรอบรู้ในเชิงการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขอย่างมีระบบ โดยจัดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาผ่านทางการถ่ายทอดจากบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยตรง

เนื่องจากภาควิชาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์โดยไม่ได้แยกเป็น major ต่างๆ ดังนั้นจึงผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ตามนโยบายของคณะฯ

ในด้านการเรียนการสอนนั้นภาควิชาฯ พยายามมุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดการเรียนการสอน ให้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจแต่อยู่ภายใต้กรอบของหัวข้อนั้นๆ โดยลดการสอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตกรรมชุมชนรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่ 6 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก รวม 8 กระบวนวิชา <
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 8 กระบวนวิชา >

ชั้นปี
กระบวนวิชา
หน่วยกิต
ภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน
Course syllabus
3
2
1
3
2
2
4
3
1 และ 2
5
3
1 และ 2
5
1
1
5
1
1
5
2
2
6
5
1 และ 2

 


 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.