หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005794

visitor since 
May 26th,2006

COMM & Dent_หลักสูตรปริญญาเอก_โครงสร้าง


บันทึกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ชม 2883 ครั้ง  

หลักสูตรปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Dentistry)

<<โครงสร้างหลักสูตร>>

<<กรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน>>

<<วิชาที่เปิดสอน>>โครงสร้างหลักสูตร

DENTISTRY (Ph.D.)
Name of the Degree
Full
: Doctor of Philosophy (Dentistry)
Abbreviated
: Ph.D. (Dentistry)
Type of the Degree Program
Type 1,
normal and International, monodisciplinary
Degree Requirements
I For student with Bachelor’s degree: Type 1 (1)
Course work
: none
Thesis
: 72 credits
Total
: 72 credits
II For student with Master’s degree: Type 1 (2)
Course work
: none
Thesis
: 48 credits
Total
: 48 credits
 
Curriculum Structure
I For student with Bachelor’s degree: Type 1 (1)
credit
 
A. Thesis
72
 
 
427897 Ph.D. Thesis
72
 
B. Academic Activities
 
 
1.
A student must present a seminar on a topic which related to his/her thesis, one seminar per semester as stated in a study plan.
 
 
 
2.
A student must present a seminar on the progress of his/her thesis, at least one seminar per semester as stated in a study plan.
 
 
 
3.
A student must present at least one scientific/technical paper at an academic meeting on any topic related to his/her thesis and have at least three peer-reviewed scientific/technical papers published or accepted for publication in relevant accredited journals.
 
 
 
 
 
C. Non-credit courses
 
 
Program Requirement: In the case that a student lacks sufficient academic knowledge in key areas concerning his/her research subject, the student will be Required to enroll in courses in order to acquire such knowledge, without earning any credits, as recommended by his/her appointed Doctoral Student Advisory Committee.
 
 
 
 
 
 
 
D. Qualifying Examination
 
 
A student must complete a qualifying examination within the second semester of the first
enrolment year. Unsuccessful examinee will have one more opportunity to take a re-examination
within the following two regular semesters.
 
 
 
 
 
E. Thesis examination
 
 
The advisory committee will arrange thesis examination after student has completed his/her thesis.
 
 
Total 
72
 
II For student with Master’s degree: Type 1(2)
credit
 
A. Thesis
48
 
 
427898 Ph.D. Thesis
48
 
B. Academic Activities
 
 
1.
A student must present a seminar on a topic which related to his/her thesis, one seminarper semester as stated in a study plan.
 
 
 
2.
A student must present a seminar on the progress of his/her thesis, at least one seminar per semester as stated in a study plan.
 
 
 
3.
A student must present at least one scientific/technical paper at an academic meeting on any topic related to his/her thesis and have at least two peer-reviewed scientific/technical papers published or accepted for publication in relevant accredited journals.
 
 
 
 
 
C. Non-credit courses
 
 
Program Requirement: In the case that a student lacks sufficient academic knowledge in key areas concerning his/her research subject, the student will be Required to enroll in courses in order to acquire such knowledge, without earning any credits, as recommended by his/her appointed Doctoral Student Advisory Committee.
 
 
 
 
 
 
 
D. Qualifying Examination
 
 
A student must complete a qualifying examination within the first semester. Unsuccessful examinee will have one more opportunity to take a re-examination within the following two regular semesters.
 
 
 
E. Thesis examination
 
 
The advisory committee will arrange thesis examination after student has completed his/her thesis.
 
F. Progress report
 
 
The advisory committee will arrange thesis examination after student has completed his/her thesis. A progress report must be submitted at the end of each semester.
 
 
 
 
 
Total
48
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.