หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005796

visitor since 
May 26th,2006

COMM_แนะนำภาควิชา (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)


บันทึกเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2555 ชม 6152 ครั้ง  

 ที่ทำการ

สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน มีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4468
โทรสาร 0-5394-4483 และ 0-5322-2844

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2509
เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะแพทยศาสตร์  
 
มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
   
พ.ศ. 2511
แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์  
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
.ศ. 2520
ก่อตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนและเด็กซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา
 
หลังจากได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์
 
และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
.ศ. 2527
ได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
.ศ. 2551

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 ให้แบ่งหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะ และโรงพยาบาลทันตกรรม

   
.ศ. 2552

คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศคณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ให้ภาควิชาทันตกรรมชุมชนหลอมรวมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไป โดยใช้ชื่อภาควิชาใหม่ว่า ภาควิชาทันดกรรมครอบครัวและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และ สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

   

โครงสร้างการบริหารงาน (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
โครงสร้างการบริหารงานภาควิชา

 กลับขึ้นด้านบน
 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.