หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005779

visitor since 
May 26th,2006

COMM_ปฏิทินการศึกษา DCOM 603


บันทึกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ชม 2785 ครั้ง  

 

เกี่ยวกับ
DCOM 603

 Course Syllabus
DCOM 603

ปฏิทินการศึกษา
DCOM 603

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอื่นๆ

 ทันตกรรมชุมชนปฎิบัติ DCOP 602
  
กำหนดการเรียนการสอน
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 มีนาคม 2558 - ธันวาคม 2558

วันเดือนปี
กิจกรรม
สถานที่
มี.ค.-พ.ค. 25...
สำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด
มิ.ย.-ก.ค. 25...
ออกสำรวจโรงพยาบาลชุมชนเพื่อใช้เป็นสถาบันสมทบในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา
โรงพยาบาลชุมชนที่แจ้งความจำนง
(
พื้นที่ใหม่)
ก.ค. 25...
ประชุมคัดเลือกสถาบันสมทบ
สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
ก.ค.-ส.ค. 25...
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์พิเศษภาคสนามและอาจารย์นิเทศ
โรงแรมใน จ.เชียงใหม่
2 - 3 พ.ย.2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับอาจารย์พิเศษภาคสนามและอาจารย์ นิเทศ
ห้องบรรยาย 1, ห้องบรรยาย 6,
ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
4 พ.ย.2558
ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตาม
โรงพยาบาลต่างๆ
โรงพยาบาลชุมชน / สสจ.
4 พ.ย.2558  ถึง
2 ธ.ค.2558
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รวม 36 วัน)
โรงพยาบาลชุมชน / สสจ.
...พ.ย.2558

นิเทศงานนักศึกษา
(นิเทศงาน
2-4 วันแล้วแต่พื้นที่)
โรงพยาบาลชุมชน / สสจ.
2 ธ.ค.2558
รับนักศึกษากลับจากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
โรงพยาบาลชุมชน / สสจ.
3-4 ธ.ค.2558
สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
ห้องบรรยาย 1, ห้องบรรยาย 6,
ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
8-9 ธ.ค.2558
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
โรงแรมใน จ.เชียงใหม่
9 ธ.ค.2558
ปัจฉิมนิเทศ กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
โรงแรมใน จ.เชียงใหม่
...ก.พ.2559
(2 วัน)
สัมมนาอาจารย์พิเศษภาคสนามและอาจารย์นิเทศเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
โรงแรมใน จ.เชียงใหม่

 
นักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น
105
คน
 
  หญิง
67
คน
 
  ชาย
38
คน
 

 ( ....นักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - วันที่ 9 ธันวาคม 2558... ) 
สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
โทรศัพท์ 0-53-944-468  โทรสาร 0-53-944-483
 
 
 
ติดต่อ คุณศันสนีย์ เรืองสอน ผู้ประสานงานฯ
 
 
 
โทร. 084-040-7869
 
 

กลับไปด้านบนของหน้ากลับไปด้านบนของหน้า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.