หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005780

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ชม 5169 ครั้ง  

กระบวนวิชาที่เปิดสอน 
 
ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DGEN 601
7(0-21-0)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DGEN 701
3(3-0-6)
DGEN 702
3(3-0-6)
DGEN 761
4(0-12-0)
DGEN 762
4(0-12-0)
DGEN 763
2(0-6-0)
DGEN 764
2(0-6-0)
DGEN 791
1(1-0-2)
DGEN 796
3(3-0-6)

กระบวนวิชาที่ร่วมสอน

 

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
ท.วจ. (415)712
2(2-0-4)

DORT (402)791

การสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน

 1(1/1-0/0)

 

ท.ด.(414)812

ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้น

 1(1/1-0/0)

 

DRS 581

ทันตวิจัยและสัมมนา

 1(1/1-0/0)

 

DRS 601

ฝึกปฏิบัติทันตวิจัยและสัมนา

 1(0/0-1/P)

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.