หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005781

visitor since 
May 26th,2006

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ชม 749 ครั้ง  

ประจำปีการศึกษา 2557

 

ปรัชญาของหลักสูตร

              ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านทันตกรรมทั่วไปในลักษณะของการให้บริการแบบองค์รวมเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการแก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุรวมถึงกลุ่มอายุรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาวะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรม

       สถาบันหลัก     ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาทันตกรรมทั่วไป
                             คณะทันตแพทยศาสตร์ มช
      
สถาบันสมทบ   กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
                             
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
                             
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
                             จ.
เชียงราย

จุดเด่นของหลักสูตร

     สามารถเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันต 
    
กรรมทั่วไป ควบคู่กับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์
     การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป โดยในปีที่ 1
     จะลงทะเบียนเรียนเหมือนกันทุกกระบวนวิชา โดยสามารถเรียนจบทั้งสองหลักสูตร ภายใน 3 ปี

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

1.  มีความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการ ความชำนาญทางสาขาทันตกรรมทั่วไป
2.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
     สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป
3.  เมื่อเรียน
ครบ
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สามารถขอสอบเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้
    
ความชำนาญ สาขาทันตกรรมทั่วไป
4.  สามารถเรียนจบทั้งสองหลักสูตร ได้ภายใน 3 ปี

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

Click Here

กำหนดการฝึกอบรม

     ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ผู้รับการฝึกอบรม

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วย 
     หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ.2550 ข้อ 35
2.  วิธีการคัดเลือก ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ
     บัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ.2550 ข้อ 36 และ 37

การฝึกอบรม

1.  ระบบการฝึกอบรมเป็นแบบการฝึกอบรมตามระบบ
2.  ระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.  วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย
     3.1  ภาควิชาการ 31 หน่วยกิต หรือ 465 ชั่วโมง
     3.2  ภาคปฏิบัติการคลินิก 67 หน่วยกิต หรือ 3,015 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตรเป็นการฝึกอบรมตามระบบโดยประกอบด้วย 2 หมวดการศึกษา

หมวดที่ 1       ภาควิชาการ 31 หน่วยกิต หรือ 465 ชั่วโมง ประกอบด้วย
                     - วิชาพื้นฐานบังคับ      8  หน่วยกิต
                     - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    7  หน่วยกิต
                     - วิชาเฉพาะ               16  หน่วยกิต

หมวดที่ 2       ภาคปฏิบัติการคลินิก 67 หน่วยกิต หรือ 3,015 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 240,000 บาท ปีละ 80,000 บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ 2 งวดๆ ละ 40,000  บาท โดยในปีที่ 1 จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป จำนวน 50,000 บาท

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (Residency Training Program in General Dentistry)

ปีการศึกษา 2556

 

 

 

1.  ชื่อหลักสูตร

                (ภาษาไทย)           การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมทั่วไป          (ภาษาอังกฤษ)     Residency Training Program in General Dentistry

 

2.  ชื่อประกาศนียบัตร

                ชื่อภาษาไทย         ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

                ชื่อย่อ                     ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

                ชื่อภาษาอังกฤษ   Certificate Residency Training in General Dentistry

                ชื่อย่อ                     Cert. Residency Training in General Dentistry

 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและทันตแพทยสภา

 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร

                ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านทันตกรรมทั่วไปในลักษณะของการให้บริการแบบองค์รวมเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการแก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาวะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. กำหนดการเปิดฝึกอบรม  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2557

 

6. ผู้รับการฝึกอบรม

     6.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  พ.ศ. 2550  ข้อ 35

     6.2 วิธีการคัดเลือก ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2550  ข้อ 36 และ 37

 

7.  การสิ้นสุดสภาพ

     7.1 ฝึกอบรมครบหลักสูตร

     7.2 ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภา ให้ลาออก

     7.3 คณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติให้ลาออก

     7.4 พ้นสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา

     7.5 ให้ออกเนื่องจากทำความผิดซึ่งถือว่าร้ายแรงตามกำหนดของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก โดยทันตแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาทบทวนได้

 

8.  การฝึกอบรม

       8.1 ระบบการฝึกอบรมเป็นแบบการฝึกอบรมตามระบบ

         8.2   ระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

9.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร

                ดำเนินการโดยทันตแพทยสภา ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2

 

10. สถาบันฝึกอบรม

     10.1  สถาบันหลัก  ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     10.2  สถาบันสมทบ

              10.2.1 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

              10.2.2 ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

              10.2.3 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

              10.2.4 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่จัน   จังหวัดเชียงราย

              10.2.5 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลพระญาณสังวร (อ.เวียงชัย) จังหวัดเชียงราย

              10.2.6 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

 

11. ผู้อำนวยการฝึกอบรม    อ.ทพญ.ดรุณี     โอวิทยากุล  

 

12.  หลักสูตรการฝึกอบรม

       12.1 โครงสร้างหลักสูตรเป็นการฝึกอบรมตามระบบโดยประกอบด้วย 2 หมวดการศึกษา

                  หมวดที่ 1         ภาควิชาการ 34 หน่วยกิต  

                  หมวดที่ 2         ภาคปฏิบัติการคลินิก 64 หน่วยกิต  

       12.2 แผนกำหนดการศึกษา

ปีที่ 1

                                                                     ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

หน่วยกิต

403701

ท.รว.701

ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก

1

415711

ท.พจ.711

พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมสำหรับทันตแพทย์

1

422711

ท.ชว.711

ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์

2

426701

ท.ทป.701

ทันตกรรมพร้อมมูล 1

3

426702

ท.ทป.702

ทันตกรรมพร้อมมูล 2

3

426761

ท.ทป.761

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

4

 

 

รวม

14

 

 

                                                                ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

หน่วยกิต

422712

ท.ชช.712

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

2

426762

ท.ทป.762

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

4

426763

ท.ทป.763

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็ก

2

426764

ท.ทป.764

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

2

426791

ท.ทป.791

สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล

1

426796

ท.ทป.796

ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2

3

 

 

รวม

14

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

หน่วยกิต

426953

ว.ทท.953

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3

2

426961

ว.ทท.961

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1

2

426966

ว.ทท.966

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็ก 1

2

 

 

รวม

6

 

 

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

หน่วยกิต

415701

ท.ป.701

ทันตกรรมป้องกันขั้นสูงและปัจจัยกำหนดสุขภาพช่องปาก

3

415712

ท.วจ.712

ระเบียบวิจัยสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์

2

415713

ท.สต.713

ชีวสถิติสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์

2

426903

ว.ทท.903

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม

1

426954

ว.ทท.954

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4

5

426981

ว.ทท.981

หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมทั่วไป 1

1

 

 

รวม

14

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

หน่วยกิต

 

426904

ว.ทท.904

ศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล

       3

426955

ว.ทท.955

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5

6

 

426962

ว.ทท.962

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 2

2

 

426967

ว.ทท.967

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็ก 2

2

 

426982

ว.ทท.982

หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมทั่วไป 2

1

 

 

 

รวม

14

 

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

หน่วยกิต

426960

ว.ทท.960

ปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตกรรมโรงพยาบาล

5

 

 

รวม

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

 

 

หน่วยกิต

415704

ท.ป.704

ระบาดวิทยาช่องปาก

3

426956

ว.ทท.956

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6

6

426963

ว.ทท.963

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 3

2

426968

ว.ทท.968

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็ก 3

2

426983

ว.ทท.983

หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมทั่วไป 3

1

 

 

รวม

14

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

หน่วยกิต

426950

ว.ทท.950

การดูแลทันตสุขภาพในผู้ป่วยจิตเวช

1

426957

ว.ทท.957

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7

5

426964

ว.ทท.964

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 4

2

426969

ว.ทท.969

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสำหรับเด็ก 4

2

426984

ว.ทท.984

หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมทั่วไป 4

1

 

 

รวม

11

 

 

ภาคฤดูร้อน

 

 

 

 

หน่วยกิต

426958

ว.ทท.958

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8

6

 

 

รวม

6

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.