หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005774

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นางสาวดรุณี โอวิทยากุล
  Darunee Owittayakul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
E-mail :  darunee.o@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

  นางปิยะนารถ จาติเกตุ
  Piyanart Chatiketu

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตสาธารณสุข)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้)
• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
• ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผล)
• นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  piyanart.c@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางวนิดา ธีรวัตรวาทิน
  Vanida Teerawatvatin
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  vanida.teerawat@cmu.ac.th

  นางสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์
  Suwannee Tuongratanaphan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
• M.P.H. (สาธารณสุขศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  suwannee.tuong@cmu.ac.th

  นายตรีภพ ปิติวรรณ
  Treephop Pitiwan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  treephop.p@cmu.ac.th

  นายธีระพล ลี้ประเสริฐ
  Thiraphol Leeprasert
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  thiraphol.lee@cmu.ac.th

  นางกันยารัตน์ คอวนิช
  Kanyarat Korwanich
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตสาธารณสุข)
• Doctor of Philosophy (Dentistry) (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมป้องกัน)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  kanyarat.korwanich@cmu.ac.th

  นายนฤมนัส คอวนิช
  Narumanas Korwanich
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตสาธารณสุข)
• ปริญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
• นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
E-mail :  narumanas.k@cmu.ac.th

  นางพัชนี ชูวีระ
  Patchanee Chuveera
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
• M.I.P.H. (International Public Health)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  patchanee.ch@cmu.ac.th

  นายอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
  Atisak Chuengpattanawadee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตสาธารณสุข)
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  atisak.ch@cmu.ac.th

  นางสาวอารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
  Areerat Nirunsittirat
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
• Master of Medical Education (Medical Education)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  areerat.n@cmu.ac.th

  นายบริบูรณ์ คูตระกูล
  Borriboon Kootrakul
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ทันตแพทยศาสตร์)
E-mail :  borriboon.kootrakul@cmu.ac.th

  นางสาวปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง
  Pinpinut Wanichsaithong
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (PhD in Dental Public Health/ Community Dentistry)
• การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  pinpinut.w@cmu.ac.th

  นางจินตนา อิทธิเดชารณ
  Chintana Itthidecharon
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)
E-mail :  chintana.itt@cmu.ac.th

  นายทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
  Songvuth Tuongratanaphan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตสาธารณสุข)
E-mail :  songvuth.t@cmu.ac.th

  นางสาววรพร หอมเสียง
  Waraporn Homsiang
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  woraporn.hom@cmu.ac.th

  นายสุวัฒน์ ตันยะ
  Suwat Tanya
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  -

  นายเอธัส อำพนนวรัตน์
  Aetas Amponnawarat
  (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  aetas.a@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.