HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ
ประวัติ
ผู้บริหาร
• โครงสร้าง
 

 
  MIS โรงพยาบาลทันตกรรม

 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)

 

 
  หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

 ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 คลินิกปริทันตวิทยา

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 คลินิกบัณฑิตศึกษา

 คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 หน่วยผ่าตัด วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย

 ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 ทันตกรรมพระราชทาน

 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าทันตกรรมรากเทียม

 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 

 
 NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
การอบรมการใช้ยูนิตทำฟันเบื้องต้นและอุปกรณ์ทางทันตกรรม 701

 22 ส.ค. 54

โครงการ ศิลปะการสื่อสารกับผู้มารับบริการ 720

 24 มิ.ย. 54

โครงการ 5 ส รวมพลังสร้างสิ่งแวดล้อม รพ.ปี54 811

 24 มิ.ย. 54

อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม 4071

 04 ส.ค. 53

สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เรื่อง “เส้นทางสู่โรงพยาบาลทันตกรรม อย่างมีคุณภาพ ระยะที่ 1 4253

 04 ส.ค. 53

เยี่ยมชม 5 ส 12 กรกฎาคม 2553 3381

 13 ก.ค. 53

คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 1229

 21 มิ.ย. 53

อบรมช่างยูนิตทำฟันและผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมเกี่ยวกับการใช้ยูนิตทำฟัน 1282

 18 มิ.ย. 53

 แสดงข่าวที่ 1 ถึง 8 (ทั้งหมด 8 ข่าว)
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440