HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ
ประวัติ
ผู้บริหาร
• โครงสร้าง
 

 
  MIS โรงพยาบาลทันตกรรม

 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)

 

 
  หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

 ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียนและประสานสิทธิ์

 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก

 คลินิกทันตรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 คลินิกทันตกรรมบูรณะ

 คลินิกปริทันตวิทยา

 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

 คลินิกบัณฑิตศึกษา

 คลินิกบริการวิชาการสำหรับอาจารย์

 คลินิกทันตกรรมพิเศษ 

 หน่วยผ่าตัด วิสัญญีวิทยาและหอผู้ป่วย

 ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 ทันตกรรมพระราชทาน

 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าทันตกรรมรากเทียม

 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรม

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม

 

 
| อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
 

บันทึกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2553 ชม 4071 ครั้ง  

หน่วยงาน                             โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์
                                             และบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กิจกรรม                                อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม                 ช่างยูนิตทำฟัน  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด
                                             คลินิกทันตกรรมบูรณะ และคลินิกทันตกรรมพิเศษ จำนวน 22 คน
วัน/เวลา                                วันอังคารที่  20  กรกฎาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น.
สถานที่                                 ณ ห้องประชุม ชั้น 24   โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ                         โรงพยาบาลทันตกรรม / บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440