หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005370

visitor since 
May 26th,2006

หลักสูตรปริญญาตรี


บันทึกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ชม 7800 ครั้ง  

ระดับปริญญาตรี


รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DROE 381
                        ทันตรังสี 1
2(2/2-0/0)
DROE 482
                        ทันตรังสี 2
3(3/3-0/0)
DROE 401
                        คลินิกทันตรังสี 1
1(0/0-1/ฝ)
DROE 502
                        คลินิกทันตรังสี 2
1(0/0-1/ฝ)


รายละเอียดกระบวนวิชา

DROE 381 ทันตรังสี 1 2(2/2-0/0)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : รังสีเอกซ์ อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มที่ใช้ในทางทันตกรรม การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีด้วยวิธีพิเศษ และภาพชนิดอื่นๆที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี การส่งถ่ายภาพรังสี ลักษณะทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน

วัตถุประสงค์ : เมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสิ่งต่อไปนี้
ได้อย่างถูกต้อง
1. คุณสมบัติของรังสีเอกซ์
2. ผลของรังสีต่อเซลล์และอวัยวะต่างๆ และการป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์
3. ชนิดของฟิล์ม และเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในทางทันตกรรม
4. การปฏิบัติการในห้องมืด และการล้างฟิล์ม
5. วิธีการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
6. วิธีการถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก และการถ่ายภาพรังสีด้วยวิธีพิเศษ
7. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพรังสี การป้องกัน และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากขบวนการถ่ายภาพรังสี และการล้างฟิล์ม
8. วิธีการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคแบบอื่น ๆ ที่ทันสมัย
9. ลักษณะทางภาพรังสีของกายวิภาคที่ปกติของฟันและ โครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณกระดูกขากรรไกร และใบหน้า
10. การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม
11. วิธีการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมแบบดิจิดอล
12. การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
13. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน


เนื้อหากระบวนวิชา
จำนวนชั่วโมง
บรรยาย
1. บทนำเข้าสู่วิชาทันตรังสีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสี                     
1
2. หลักการของเครื่องเอกซเรย์ และการเกิดรังสีเอกซ์               
1
3. คุณสมบัติของรังสีเอกซ์ และปฏิกิริยาของรังสีต่อสสาร                        
1
4. อันตรายของรังสีเอกซ์ และการป้องกันอันตราย                                    
1
5. ฟิล์มเอกซเรย์ทางทันตกรรม       
1
6. ห้องมืด และการล้างฟิล์ม            
1
7. คุณภาพของภาพรังสี   
1
8. การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก      
3
9. การป้องกันและแก้ไขสาเหตุของภาพรังสีที่ผิดปกติ
1
10. ลักษณะทางกายวิภาคที่ปกติที่พบได้จากภาพรังสีที่ถ่ายในช่องปาก
2
11. การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก                                                         
2
12. การถ่ายภาพรังสีพานอรามิก และลักษณะทางกายวิภาค                     
2
13. การถ่ายภาพรังสีด้วยวิธีการพิเศษ             
2
14. การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี                                            
1
15. การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม                                                   
1
16. วิธีการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคแบบอื่น ๆ ที่ทันสมัย  
3
17. การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมแบบดิจิตอล                                         
1
18. ภาพรังสีกับงานทันตกรรมรากเทียม                                                  
1
19. หลักการพื้นฐานในการแปลผลภาพรังสี                                             
2
20. ลักษณะภาพรังสีของโรคฟันผุ                                                
1
21. โรคของโพรงประสาทฟัน และรอบปลายรากฟัน                               
 
                                                                                                รวม
30


DEPARTMENT OF DENTAL ROENTGENOLOGY FACULTY OF DENTISTRY
DROE 381 DENTAL ROENTGENOLOGY I 2(2/2-0/0)

PREREQUISITE : None

COURSE DESCRIPTION: X-radiation, hazard and x-ray protection, x-ray machine and dental x-ray film, intraoral and extraoral radiography, special technique for dental radiography, advanced imaging modalities, infection control in dental x-ray clinic, dental film prescription, normal anatomical landmark of teeth and jaws, and the radiographic appearance of dental caries, pulpal and periapical disease.

OBJECTIVES : After completion of this course, the students will be able to explain
1. The properties of x-radiation.
2. The biological effects of x-radiation, hazard and x-radiation protection.
3. Types of dental x-ray machines and the films.
4. Management of the darkroom and film processing.
5. Intraoral radiography.
6. Extraoral radiography and special techniques for dental radiography.
7. The cause of faulty radiographs and correction
8. The advance imaging techniques for diagnosis of oral and maxillofacial diseases.
9. The normal anatomical landmark of teeth and jaws.
10. Infection control in dental x-ray clinic
11. Dental digital radiography.
12. Dental film prescription.
13. The radiographic appearance of dental caries, pulpal and periapical disease.


COURSE CONTENTS
LECT. HRS.
1. Introduction and basic knowledge of radiation
1
2. Principle of x-ray machine and x-ray production
1
3. Properties of x-rays and interaction of radiation with matter
1
4. Radiation hazard and protection
1
5. Dental x-ray films
1
6. Dark room and film processing 
1
7. Film quality
1
8. Intraoral radiography
3
9. Cause of faulty radiographs and correction
1
10. Normal anatomical landmark in intraoral films
2
11. Extraoral radiography
2
12. Panoramic Radiography and anatomical landmark
2
13. Special technique radiography   
2
14. Infection control in dental x-ray clinic
1
15. Dental film prescription
1
16. Advanced diagnostic imaging technique
3
17. Dental digital radiography
1
18. Implant radiology
1
19. Basic principle of radiographic interpretation
2
20. Radiographic of dental caries
1
21. Radiographic of pulpal and periapical disease
1
                                                                                         Total
30


DROE 482 ทันตรังสี 2 3(3/3-0/0)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา: หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดในฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาถึงวิธีการถ่ายภาพรังสี และลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา

วัตถุประสงค์ : เมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสิ่งต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง
1. ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดในฟัน กระดูกขากรรไกร และใบหน้า เช่น โรคปริทันต์ ภาวะการติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ภาวะความผิดปกติของการพัฒนาฟัน กระดูกขากรรไกร และใบหน้า ถุงน้ำในกระดูกขากรรไกร เนื้องอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การแตกหักของฟันและกระดูกขากรรไกร เป็นต้น
2. ลักษณะภาพรังสีของโรคทางระบบ และโรคชนิดอื่นๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร
3. วิธีการถ่ายภาพรังสีและลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก
4. ผลของรังสีที่ใช้ในการรักษาโรคต่อเนื้อเยื่อภายในช่องปาก อวัยวะข้างเคียง และการป้องกันผลจากรังสีดังกล่าว


เนื้อหากระบวนวิชา
จำนวนชั่วโมง
บรรยาย
1. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต์      
3
2. ลักษณะทางภาพรังสีของพัฒนาการการขึ้นของฟันที่ผิดปกติ             
3
3. ลักษณะทางภาพรังสีของการติดเชื้อที่กระดูกขากรรไกร                     
1.5
4. ลักษณะทางภาพรังสีของการพัฒนาการที่ผิดปกติที่เกิดกับกระดูกใบหน้าและขากรรไกร                                                      
1.5
5. ลักษณะทางภาพรังสีของการเปลี่ยนแปลงที่กระดูกขากรรไกร
อันเนื่องมาจากโรคเลือด
1.5
6. ลักษณะทางภาพรังสีของถุงน้ำที่เกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร           
3
7. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกโอดอนโตจินิค                                  
4.5
8. ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคไฟโบรออสเซียส                              
1.5
9. ลักษณะทางภาพรังสีของการแตกหักของฟันและขากรรไกร             
1.5
10. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกนอนโอดอนโตจินิค                       
3
11. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้องอกชนิดร้ายแรง                                    
3
12. ลักษณะทางภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกร                                        
1.5
13. ลักษณะทางภาพรังสีของเนื้อเยื่ออ่อนที่มีพยาธิสภาพอันเนื่องมาจากการแคลซิฟายด์ และออสซิฟิเคชั่น                                                            
1.5
14. ลักษณะทางภาพรังสีของโพรงอากาศข้างจมูก                                    
1.5
15. การถ่ายภาพรังสีต่อมน้ำลาย และการแปลผลภาพรังสีของต่อมน้ำลาย     
3
16. ลักษณะทางภาพรังสีของโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก
และกระดูกขากรรไกร
1.5
17. การใช้รังสีรักษาเนื้องอกในช่องปาก      
1.5
18. การดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วย
ที่ได้รับรังสีรักษา                                                                              
1.5
19. การนำเสนอกรณีศึกษาภาพรังสีของผู้ป่วย                                         
3
20. การทบทวนกรณีศึกษาภาพรังสีของผู้ป่วย                                         
3
                                                                                          รวม
45

DROE 482 DENTAL ROENTGENOLOGY II 3(3/3-0/0)

PREREQUISITE : Fourth year standing

COURSE DESCRIPTION : Basic principle of film interpretation, radiographic features of oral and maxillofacial diseases and systemic diseases and other diseases that cause changes in jaw bone. Others include radiographic techniques and radiographic features of salivary gland, temporomandibular joint and maxillary sinus, and principles of dental care and management for irradiated patients.

OBJECTIVES: After completion of this course, the student will be able to explain :
1. Radiographic features of oral and maxillofacial diseases such as periodontal disease, infection of the jaws, developmental anomalies of teeth and jaws, cysts of the jaws, benign and malignant tumor of the jaws, fracture of teeth and jaw bone.
2. Radiographic features of systemic diseases and other diseases that cause changes in jaw bone.
3. Radiographic techniques and radiographic features of salivary gland, temporomandibular joint and maxillary sinus.
4. The dental care and management for irradiated patients.


COURSE CONTENTS
LECT. HRS.
Radiographic features of periodontal disease
3
Radiographic features of developmental anomalies of teeth
3
Radiographic features of infection of the jaw              
1.5
Radiographic features of developmental disturbances of face and jaws
1.5
Radiographic features of jaw bone change due to blood disease
1.5
Radiographic features of cvsts of the jaws   
3
Radiographic features of odontogenic tumors            
4.5
Radiographic feature of fibro-osseous lesions
1.5
Radiographic feature of teeth and jaw fracture           
1.5
Radiographic features of non-odontogenic tumors
3
Radiographic features of malignant tumors
3
Radiographic technique and Radiographic features of TMJ
1.5
Radiographic features of pathological calcification and ossification of soft tissue
1.5
Radiographic features of maxillary sinus
1.5
Sialography         
3
Radiographic features of systemic disease involves jaw and skull
1.5
Radiation oncology            
1.5
Dental care and treatment in irradiated patient
1.5
Case presentation
3
Case review         
3
                                                                                          Total
45
 

DROE 401 คลินิกทันตรังสี 1 1(0/0-1/ฝ)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การศึกษาในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีดิจิตอล การนำเสนอผลการแปลผลภาพรังสีของภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่เกี่ยวข้องกับฟันและอวัยวะข้างเคียง และการนำเสนอบทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านทันตรังสี

วัตถุประสงค์ : เมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก ภาพรังสีพานอรามิก และการถ่ายภาพรังสีโดยวิธีการพิเศษบางวิธีได้อย่างเหมาะสม
2. อธิบายวิธีการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง
3. แก้ไข ปรับปรุงให้การถ่ายภาพรังสีที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
4. แปลผลภาพรังสี ภาวะความผิดปกติ หรือรอยโรคที่เกี่ยวข้องกับฟันและอวัยวะข้างเคียง
5. นำเสนอบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านทันตรังสีได้อย่างเหมาะสม
6. ทำการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของฟัน และโครงสร้างข้างเคียงจากภาพรังสีพานอรามิก ได้อย่างถูกต้อง
7. ให้ความรู้ทางด้านทันตรังสีแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหากระบวนวิชา
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
งานที่ทำประกอบด้วย
1. การถ่ายภาพรังสี
1.1 ในช่องปากและวิธีการพิเศษ 15 ราย
1.2 พานอรามิกไม่น้อยกว่า 5 ราย
2. เรียนการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลจำนวน 2 ชั่วโมง
3. ฝึกแปลผลภาพรังสีภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่เกี่ยวข้องกับฟัน
และอวัยวะข้างเคียง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
4. นำเสนอบทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านทันตรังสี
จำนวน 1 บทความ
5. ทำการลอกลายภาพรังสีพานอรามิก จำนวน 1 ราย
6. ทำโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้ทางทันตรังสีแก่ผู้ป่วยจำนวน 1 ราย


DROE 401 CLINICAL PRACTICE IN DENTAL ROENTGENOLOGY I 1(0/0-1/P)

PREREQUISITE: Fourth year standing

COURSE DESCRIPTION: Practice in Oral Radiology Department by taking intraoral and extraoral radiographs in patients; learning about digital radiographic system; interpreting films that contain diseases of the teeth and their supporting structures; and doing journal conference focusing on oral and maxillofacial radiology.

OBJECTIVES: After completion of this course, the students will be able to :
1. Take radiographs: intraoral, extraoral and special techniques.
2. Explain the procedure of the digital radiographic system.
3. Correct and improve the efficiency of taking radiographs.
4. Interpretation the abnormality and lesion of the teeth and their supporting structures.
5. Present the scientific or research work from the journal focusing on oral and maxillofacial radiology.
6. Explain the anatomical landmarks from panoramic radiograph.

COURSE CONTENTS:
Clinical practice for at least 45 hours
Requirements:
1. Taking radiographs for at least:-
1.1 Intraoral and special techniques 15 cases
1.2 Panoramic 5 cases
2. Studying the digital radiographic system 2 hours
3. Practice to interpret the abnormality and lesion of the teeth
and their supporting structures 10 hours
4. Present the scientific or research work from the journal
focusing on oral and maxillofacial radiology 1 paper
5. Panoramic film tracing 1 film
6. Poster presentation 1 poster


DROE 502 คลินิกทันตรังสี 2 1(0/0-1/ฝ)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา: การศึกษาในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การนำเสนอผลการแปลผลภาพรังสีของรอยโรคที่มีความสลับซับซ้อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร โรคทางระบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อกระดูกขากรรไกร และใบหน้า และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์: เมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนกระบวนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ถ่ายภาพรังสีภายใน และภายนอกช่องปาก ถ่ายภาพรังสีโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย และข้อต่อขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง
2. แปลผลภาพรังสีภายใน และภายนอกช่องปาก ภาพรังสีของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคของฟัน และโครงสร้างข้างเคียงจากภาพรังสีได้อย่างถูกต้อง
4. นำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหากระบวนวิชา
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
งานที่ทำประกอบด้วย
1. ถ่ายภาพรังสีภายในและภายนอกช่องปาก ถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจดูโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย หรือข้อต่อขากรรไกรไม่น้อยกว่า 15 ราย
2. แปลผลภาพถ่ายรังสีภายนอกช่องปากไม่น้อยกว่า 5 ราย
3. ทำการลอกลายภาพรังสี Water’s และ Reverse Towne view จำนวน 2 ราย
4. นำเสนอรายงานผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1 ราย


DROE 502 CLINICAL PRACTICE IN DENTAL ROENTGENOLOGY II 1(0/0-1/P)

PREREQUISITE: Fifth year standing

COURSE DESCRIPITION: Practice in Oral Radiology Department by taking intraoral and extraoral radiographs in patients as well as radiographs for paranasal sinuses, salivary glands, jaw bone, and skull; interpreting films of complex diseases that cause changes in facial and jaw bone; and doing case presentation.

OBJECTIVES: After completion of this course, the student will be able to
1. Take radiographs: intraoral, extraoral, maxillary sinus, salivary glands and TMJ.
2. Interpret radiographs of teeth and their supporting structures, maxillary sinus, salivary glands, TMJ and skull.
3. Explain the anatomical landmarks from Water’s view and Reverse Towne view radiograph.
4. Present the interesting case.

COURSE CONTENTS
Clinical practice for at least 45 hours
Requirements
1. Take radiographs: intraoral, extraoral, maxillary sinus, salivary glands
and TMJ for at least 15 cases
2. Interpret radiographs of teeth and their supporting structures, maxillary sinus, salivary glands, TMJ and skull for at least 5 cases
3. Filmtracing 2 cases
4. Case report 1 case
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.