หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005379

visitor since 
May 26th,2006

งานวิจัย


บันทึกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ชม 2910 ครั้ง  

งานวิจัย  

            อาจารย์ในภาควิชา ได้แก่ รศ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ได้รับรางวัล Travel Award for Excellent Presentation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Tabernaemontana Divaricata extract (TDE) inhibits rats cotical AChE activity and enhances neuronal activity. The 29th JNS meeting Japan Neuroscience Society (JNS) Meeting, Kyoto, Japan. July 19 - 21, 2006.

งานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ ดำเนินการ

                        ขณะนี้ทางภาควิชาฯ มีงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเป็นจำนวน 16

           โครงการโดยมีโครงการวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่างอาจารย์ทุกท่านภายในภาควิชา 1

            โครงการ (One department one clinical research)

 

งานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จำนวน 9 เรื่อง 

1.       The Biological Effect of Magnet on the Viability and Growth of Cultured

        Human Oral Epithelial Cells J. Thai. Assoc. Orthod.  2006; 5:1-9.

2.       Aberrant expression of Smad4, a TGF-beta signaling molecule, in oral  

        squamous cell carcinoma.  J Oral Sci..  2006; 48(3):105-109.

3.       Tabernaemontana divaricata extract inhibits neuronal acetylcholinesterase 

         activity in rats.  J Ethnopharmacol.  2006

4.        Heart rate variability in beta-thalassemic mice. Int J Cardiol.  2006

5.        ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผู้สูงอายุต่อการปฏิบัติงานทางทันต

         กรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2549; 27(1):1-15.

6.        A Critical Role for Forensic Odontology in Disaster Victim Identification: the

         Tsunami in Thailand. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2549; 27(1):17-24.

7.        การตรวจดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากรากฟันของ

         ฟัน 1 ซี่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2549; 27(1):101-110.

8.        Fish oil does not improve defibrillation efficacy Int J Cardiol.  2006

9.        Heart rate variability in myocardial infarction and heart failure Int J

        Cardiol.  2007

  

งานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ   ได้นำเสนอผลงานวิจัย     จำนวน   14 เรื่อง

1.        Effect of topical KCl application on dentinal pain in man. The 84th IADR,   

         Brisbane, Australia. June 28 - July 1, 2006

2.        HBD-2 Up-regulation by Fusobacterium nucleatum Involves PLD

         Activation. The 84th IADR, Brisbane, Australia. June 28 - July 1, 2006.

3.        Tabernaemontana Divaricata extract (TDE) inhibits rats cotical AChE activity

         and enhances neuronal activity. The 29th JNS meeting Japan Neuroscience

         Society (JNS) Meeting, Kyoto, Japan. July 19 - 21, 2006.

4.        Involvement of phospholipase D1 in regulating epithelial antimicrobial peptide

        expression. วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย.

         8 - 10 ธันวาคม 2549.

5.        Tabernaemontana divaricata extract inhibits rats cortical ache activity and

        enhances neuronal activity. วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัย

        เชียงใหม่, ไทย.8 - 10 ธันวาคม 2549.

6.        Aberration of a TGF signaling molecule, SMAD4,. วิถีวิจัย มหาวิทยาลัย

         เชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย. 8 - 10 ธันวาคม 2549.

7.        Effect of topical KCl application on dentinal pain in man. วิถีวิจัย มหาวิทยาลัย

        เชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย. December 8 - 10, 2006.

8.        Efficacy of Topical Fluocinolone Acetonide Compared with Topical

        Dexamethasone in Treatment of Oral Lichen Planus. The 8th Meeting of

        Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board Thailand,

        Phitsanulok, Thailand. 21 กุมภาพันธ์ - 23 มกราคม 2550.

9.       Nitric Oxcide Increases Fos Expression of the Trigeminal Caudalis in Rats   with the Temporomandibular Pain. The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board Thailand, Phitsanulok, Thailand. 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2550.

10.     Induction of Matrix Metalloproteinase-9 Expression and Secretion Involeves Phospholipase A Activation. The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board Thailand, Phitsanulok, Thailand. 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2550.

11.     Pinocembrin and Pinostrobin Inhibit Hyaluronic Acid Synthesis in Human Gingival Fibroblasts. The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board Thailand, Phitsanulok, Thailand. 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2550.

12.     Analysis of Chondroitin-6-Sulfate Levels with Monoclonal Antibody(WF6) in Human Gingival Crevicular Fluid in Patients with Different Stages of Periodontal Disease. The 8th Meeting of Academic and Research Presentation Thai Dental Faculties Board Thailand, Phitsanulok, Thailand. 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2550.

13.     Analysis of Chondroitin-6-Sulfate Levels with Monoclonal Antibody (WF6) in Human Gingival Crevicular Fluid in Patients with Different Stages of Periodontal Disease. The 2nd International Conference for Research Presentation by Dental Students, Beijing, China. February 25 - 28, 2007.

 

14.     Testing an innovative computer-based assessment instrument for geriatric dental care in rural areas. The 2nd International Conference for Research Presentation by Dental Students, Beijing, China. February 25 - 28, 2007.

 

งานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน  2  เรื่อง

1.     ผลของความเข้มข้นของยาบีบหลอดเลือดในยาชาเฉพาะที่ ต่อการไหลของของเหลวจากท่อเนื้อฟัน

2.     Efficacy of Topical Fluocinolone Acetonide Compared with Topical Dexamethasone in Treatment of Oral Lichen Planus.

งานวิจัยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5  จำนวน 3 เรื่อง

1.     ไทรเจมินัล นิวราลเจีย : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยา คาร์บามาซีพีนแบบใช้เดี่ยวและใช้ร่วมกับยาอมิทริปทัยลีน

2.      การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับความถี่ของเนื้องอกในช่องปากชนิดไม่ร้ายซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อที่สร้างฟันที่พบในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.      ผลของความหนาของฟันต่อการบันทึกสัญญาณการไหลเวียนของเลือดด้วยวิธีเลเซอร์ดอปเปลอร์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.