หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005368

visitor since 
May 26th,2006

หลักสูตรปริญญาโท


บันทึกเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2552 ชม 2353 ครั้ง  

แผนกำหนดการศึกษาหลักสูตรหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 แผน ก แบบ ก 2
แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก (หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
 
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                     
                                                                                              

422711
ท.ชว.
711
ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์
2
415712
ท.วจ.
712
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์
2
415713
ท.สต.
713
ชีวสถิติสำหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์
2
413702
ท.พช.
702
พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1
1
410701
ท.วฉ.
701
วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1
2
403711
ท.รว.
711
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน1
1
423702
ท.บค.
702
ทันตกรรมบดเคี้ยวพื้นฐาน 1
2
410761
ท.วฉ.
761
คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1
1
 
 
 
รวม
13
                                                                                                                                                                                  

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      
    

422712
ท.ชช.
712
ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง
2
413703
ท.พช.
703
พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2
2
410702
ท.วฉ.
702
วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2
1
403712
ท.รว.
712
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน2
2
410762
ท.วฉ.
762
คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2
1
 
 
 
วิชาเลือก
2
 
 
 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 
 
 
 
รวม
10

 
 
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                     
                                                                                               

415711
ท.พจ.
711
พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมสำหรับทันตแพทย์
1
403713
ท.รว.
713
รังสีฟิสิกส์             
1
403714
ท.รว.
714
รังสีชีววิทยา
1
403781
ท.รว.
781
สัมนาการแปลผลภาพรังสี
2
403751
ท.รว.
751
คลินิกทันตรังสีวิทยา           
2
427798
ท.บศ.
798
วิทยานิพนธ์
3
 
 
 
รวม
10

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                           

427798
ท.บศ.
798
วิทยานิพนธ์
9
 
 
 
รวม
9

 
 
 

ระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2550

ระดับปริญญาโท แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DROE 403711

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1

1

DROE 403712

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2

2

ระดับปริญญาโท    

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DDIA  410761

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1

1

DDIA  403762

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2

1

DDIA  410791

สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธิวิทยา

2

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.