หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

007179

visitor since 
May 26th,2006

ปริญญาตรี


บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ชม 230 ครั้ง  

รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 16 กระบวนวิชา

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DANA (409)281

ทันตกายวิภาคศาสตร์

1(1/1-0/0)

DANA (409)291

ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์

2(0/0-2/4)

DHIS (411)281

ทันตจุลวิภาคศาสตร์

2(2/2-0/0)

DHIS (411)291

ปฏิบัติการทันตจุลวิภาคศาสตร์

1(0/0-1/3)

DPAT(413)381

พยาธิวิทยาช่องปาก 1

1(1/1-0/0)

DPAT (413)382

พยาธิวิทยาช่องปาก 2

2(2/2-0/0)

DPAT (413)391

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

1(0/0-1/3)

DOCC (423)381

ระบบการบดเคี้ยว 1

1(1/1-0/0)

DOCC (423)391

ปฏิบัติการระบบการบดเคี้ยว

1(0/0-1/3)

DDIA (410)481

พิเคราะห์โรคช่องปาก

2(2/2-0/0)

DDIA (410)401

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก1

2(0/0-2/ฝ)

DOB (422)481

ชีววิทยาช่องปาก 1

1(1/1-0/0)

DDIA (410)502

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2

2(0/0-2/ฝ)

DMED(412)581

เวชศาสตร์ช่องปาก

2(2/2-0/0)

DOB (422)582

ชีววิทยาช่องปาก 2

1(1/1-0/0)

DOCC (423)582

ระบบการบดเคี้ยว 2

1(1/1-0/0)

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.