หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

007178

visitor since 
May 26th,2006

ประกาศนียบัตรบัณฑิต


บันทึกเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2552 ชม 43 ครั้ง  

รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก (11 กระบวนวิชา)

 

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DMED(412)711

ทันตเภสัชวิทยาสำหรับเวชศาสตร์ช่องปาก

1(1/1-0/0)

DMED(412)712

เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1

1(1/1-0/0)

DMED(412)713

เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 2

1(1/1-0/0)

DMED(412)721

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DMED(412)715

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

1(1/1-0/0)

DMED(412)751

พยาธิวิทยาช่องปากคลินิก

1(0/0-1/ฝ)

DMED(412)716

เวชศาสตร์ช่องปากชั้นสูง 1

2(2/2-0/0)

DMED(412)717

เวชศาสตร์ช่องปากชั้นสูง 2

2(2/1-0/0)

DMED(412)752

เวชศาสตร์ช่องปากคลินิก

5(0/0-5/ฝ)

DMED(412)791

สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปาก

3(3/3-0/0)

DMED(412)795

ปัญหาพิเศษทางเวชศาสตร์ช่องปาก

1(0/0-1/ฝ)

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.