หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

007181

visitor since 
May 26th,2006

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ชม 135 ครั้ง  

รับผิดชอบกระบวนวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

 เริ่มเปิดสอนประจำปีการศึกษา 2550

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (11 กระบวนวิชา)

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DBM(422)711

ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์

2(2/2-0/0)

DPAT(413)701

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DDIA(410)711

วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DOCC(423)701

ทันตกรรมบดเคี้ยวขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DDIA(410)751

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 1

2(0/0-2/ฝ)

DOB(422)712

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DPAT(413)731

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

1(0/0-1/3)

DMED(412)781

สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

2(2/2-0/0)

DDIA(410)791

สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธิวิทยา

2(2/2-0/0)

DDIA(410)752

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 2

2(0/0-2/ฝ)

DDIA(410)796

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2

3(0/0-3/ฝ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.