หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005375

visitor since 
May 26th,2006

แนะนำภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ชม 5342 ครั้ง  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชา 
                                                                                                                                        
1. ชื่อหน่วยงาน      ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิฉัยโรคช่องปาก
                             ที่ตั้ง มีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น..1.....อาคาร.....3....
                             คณะทันตแพทยศาสตร์       
                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
                             ถนนสุเทพ   ตำบลสุเทพ  
                             อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
                             โทรศัพท์ 0-5394-4451
 
2. ชื่อผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2555
 
 

 ชื่อนามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

6 กุมภาพันธ์ 2552

ถึง31 มกราคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

1 กุมภาพันธ์

2555

ถึงปัจจุบัน

               
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.