หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005373

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ชม 4225 ครั้ง  

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2509         เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกใน

                        คณะแพทยศาสตร์มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน

            พ.ศ. 2511         แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์  

                                    คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2515         จัดตั้งภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก เป็นส่วนหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีภารกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งวิชาที่เป็นพื้นฐานก่อนปฏิบัติงานในคลินิก สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2,3 และวิชาระดับคลินิกสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 การวิจัยในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6

            พ.ศ. 2541          เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                    คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตรช่องปาก หลักสูตร 1 ปี

                                    มีนักศึกษารุ่นแรก 4 คน                 

พ.ศ. 2550         เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชา วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก หลักสูตร 1 ปี

พ.ศ. 2550         เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก หลักสูตร 2 ปี มีนักศึกษารุ่นแรก 1 คน

พ.ศ. 2551          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้แบ่งหน่วยงานของของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะ และโรงพยาบาลทันตกรรม

พ.ศ. 2552          คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศคณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก หลอมรวมกับภาควิชาทันตรังสีวิทยา โดยใช้ชื่อภาควิชาวิชาใหม่ว่า ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก และเวชศาสตร์ช่องปาก และสาขารังสีวิทยาช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.