หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005377

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ชม 4505 ครั้ง  

ระดับปริญญาตรี                         :   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      :   สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง     :    สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชา
                                                       วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
                                                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   :   
                                                       สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
                                                       แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
                                              
กระบวนวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DANA 409281
1(1/1-0/0)
DANA 409292
2(0/0-2/4)
DHIS 411281
2(2/2-0/0)
DHIS 411291
1(0/0-1/3)
DPAT 413381
1(1/1-0/0)
DPAT 413382
2(2/2-0/0)
DPAT 413391
1(0/0-1/3)
DOCC 423381
1(1/1-0/0)
DOCC 423391
1(0/0-1/3)
DDIA 410481
2(2/2-0/0)
DDIA 410401
2(0/0-2/ฝ)
DDOB 422481
1(1/1-0/0)
DDIA 410502
2(0/0-2/ฝ)
DMED412581
2(2/2-0/0)
DDOB 422582
1(1/1-0/0)
DOCC 423582
1(1/1-0/0)
  
 ระดับประกาศนียับตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DMED(412)711
1(1/1-0/0)
DMED(412)712
1(1/1-0/0)
DMED(412)713
1(1/1-0/0)
DMED(412)722
2(2/2-0/0)
DMED(412)715
1(1/1-0/0)
DMED(412)751
1(0/0-1/ฝ)
DMED(412)716
2(2/2-0/0)
DMED(412)717
2(2/1-0/0)
DMED(412)752
5(0/0-5/ฝ)
DMED(412)791
3(3/3-0/0)
DMED(412)795
1(0/0-1/ฝ)

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (11 กระบวนวิชา)

 

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DBM(422)711

ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์

2(2/2-0/0)

DPAT(413)701

พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DDIA(410)711

วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DOCC(423)701

ทันตกรรมบดเคี้ยวขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DDIA(410)751

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 1

2(0/0-2/ฝ)

DOB(422)712

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DPAT(413)731

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง

1(0/0-1/3)

DMED(412)781

สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

2(2/2-0/0)

DDIA(410)791

สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธิวิทยา

2(2/2-0/0)

DDIA(410)752

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 2

2(0/0-2/ฝ)

DDIA(410)796

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2

3(0/0-3/ฝ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

(34 กระบวนวิชาฯ)

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DBM(422)711

ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์

2(2/2-0/0)

DOB(422)712

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

2(2/2-0/0)

DPAT(413)702

พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1

1(1/1-0/0)

DPAT(413)703

พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2

2(2/2-0/0)

DPAT(413)704

วิทยาการทางพยาธิวิทยาชั้นสูง

2(2/2-0/0)

DDIA(410)701

วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1

2(2/2-0/0)

DDIA(410)702

วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2

1(1/1-0/0)

DMED(412)718

เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1

1(1/1-0/0)

DMED(412)719

เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2

3(3/3-0/0)

DMED(412)704

อายุรศาสตร์ทั่วไป

1(1/1-0/0)

DOCC(423)702

ทันตกรรมบดเคี้ยวพื้นฐาน 1

2(2/2-0/0)

DOCC(423)703

การทำหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว

2(2/2-0/0)

DOCC(423)704

วิทยาการสบฟัน

2(2/2-0/0)

DOCC(423)705

ความเจ็บปวดช่องปาก และใบหน้า

1(1/1-0/0)

DOCC(423)706

ประสาทสรีรวิทยาของระบบบดเคี้ยว

1(1/1-0/0)

DDIA(410)761

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1

1(0/0-1/ฝ)

DDIA(410)762

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2

1(0/0-1/ฝ)

DMED(412)720

เภสัชวิทยาสำหรับเวชศาสตร์ช่องปาก

1(1/1-0/0)

DMED(412)761

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1

2(0/0-2/ฝ)

DMED(412)762

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 2

2(0/0-2/ฝ)

DPAT(413)761

พยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง

2(0/0-2/ฝ)

DOCC(423)750

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว

2(0/0-2/ฝ)

DOCC(423)751

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยวขั้นสูง 1

2(0/0-2/ฝ)

DOCC(423)752

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยวขั้นสูง 2

2(0/0-2/ฝ)

DPAT(413)791

สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากชั้นสูง

2(2/2-0/0)

DPAT(413)792

สัมมนาพยาธิวิทยาช่องปาก

2(2/2-0/0)

DPAT(413)741

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากชั้นสูง 1

2(0/0-2/3)

DPAT(413)742

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากชั้นสูง 2

2(0/0-2/3)

DMED(412)781

สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก

2(2/2-0/0)


 
                      

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DMED(412)791

สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1

1(1/1-0/0)

DMED(412)792

สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 2

3(3/3-0/0)

DOCC(423)781

สัมมนาทันตกรรมบดเคี้ยว

2(2/2-0/0)

DPG(427)798

วิทยานิพนธ์

12(12/12-0/0)

DPG(427)789

การค้นคว้าแบบอิสระ

6(6/6-0/0)

 

 

 

 

             นอกเหนือ  จากกระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนเอง โดยใช้เฉพาะบุคลากรในภาควิชาฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณาจารย์ในภาควิชาฯ ยังได้ร่วมสอนในกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ และของภาควิชาฯ อื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   

ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DRES 481
ทันตกรรมบูรณะ1
2
1
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาร่วม
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DPRO(421)721
ทันตกรรมประดิษฐ์สำหรับรากทียม
1
1
DPG(427)711
วิทยาศาสตร์ทันตแพทย์พื้นฐานสัมพันธ์
3
33
DPG(427)712
วิทยาศาสตร์ทันตแพทย์คลินิกสัมพันธ์
2
12
DOCC 701
วิธีการวิจัย การออกแบบและการวิเคราะห์ผลการวิจัย
1
6
 
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
0DPG(427)713
หลักการของการบดเคี้ยวและขากรรไกร
1
2
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DEND 711
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1
1
 
 
ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DPG(427)721
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสาขาทันตแพทย์
2
1
 
  
ระดับปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DPG(427)721
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
3
3
 
 
ระดับปริญญาโท   สาขาวิชาปริทันตวิทยา
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DORT 402701
ชีวเวชวิทยาสำหรับทันตแพทย์
2
24
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.