หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

005378

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ชม 4012 ครั้ง  

 
กระบวนวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DROE 381
                            ทันตรังสี 1
2(2/2-0/0)
DROE 482
                            ทันตรังสี 2
3(3/3-0/0)
DROE 401
                            คลินิกทันตรังสี 1
1(0/0-1/ฝ)
DROE 502
                            คลินิกทันตรังสี 2
1(0/0-1/ฝ)
 
ระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2550
ระดับประกาศนียับตรบัณฑิตชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์         
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DROE 403701 
 1
ระดับปริญญาโท  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  หน่วยวิชา รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DROE 403711
1
DROE 403712
2
 
ระดับปริญญาโท    กระบวนวิชาที่สอนร่วมกับภาควิชา ทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก                             

รหัสกระบวนวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

DDIA  410761

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1

1

DDIA  410762

คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2

1

DDIA  410791

สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธิวิทยา

2

   
                นอกเหนือจากกระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนเอง โดยใช้เฉพาะบุคลากรในภาควิชาฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณาจารย์ในภาควิชาฯ ยังได้ร่วมสอนในกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ และของภาควิชาฯ อื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
ระดับปริญญาตรี
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
515336
ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคการถ่ายภาพรังสีทั่วไป
4
1 ภาคเรียน
515335
เทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสี
3
3
DRS 581
ทันตวิจัยและสัมนา DRS 581
1
ตลอดปีการศึกษา
DRS 601
ฝึกปฏิบัติทันตวิจัยและสัมนา DRS 601
1
ตลอดปีการศึกษา
DDIA 481
พิเคราะห์โรคช่องปาก
2
1
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DPG 427712
วิทยาศาสตร์ทันตแพทย์คลินิกสัมพันธ์
2
2
ททป 426711,426712
ทันตกรรมประสม 1 และ 2
3
3
DOS 408714
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทฤษฎี 2
3
2
DEND 711
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
2
1
DMED 412715
พยาธิวิทยาช่องปากชั้นสูง
1
4
DPRO 712
ทันตกรรมประดิษฐ์สำหรับรากเทียม
1
1
 
ระดับปริญญาโท  
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DPER 821
ทันตกรรมรากเทียม
2
1
DORT 402702
รังสีวิทยาประยุกต์สำหรับทันตกรรมจัดฟัน
2
4
           
           ในปีการศึกษา 2549  ภาควิชาทันตรังสี  โดย อ.ภัทรานันท์  มหาสันติปิยะ  ได้ผลิตโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การแปลผลภาพรังสีของฟันผุ  และได้เริ่มให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนกระบวนวิชาคลินิกทันตรังสี 1 (DROE 401)
          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.