หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

007175

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นายสุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
  Surawut Pongsiriwet

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
• M.D.Sc. (Oral Medicine)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  surawut.pongsiriwet@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

  นางภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
  Phattaranant Mahasantipiya

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา))
• Master of Dental Science (Dental Science (Dento-Maxillofacial Radiology))
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phattaranant.mah@cmu.ac.th

อาจารย์


  นางสาวสั่งสม ประภายสาธก
  Sangsom Prapayasatok
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล))
• The American Board of Oral and Maxillofacial Radiology (Oral and Maxillofacial Radiology)
• Master of Science (Dental Diagnostic Science)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  sangsom.prapaya@cmu.ac.th

  นางสาวสิริพร ไชยมะโน
  Siriporn Chaimano
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า))
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  siriporn.chaimano@cmu.ac.th

  นายสิทธิชัย วนจันทรรักษ์
  Sitthichai Wanachantararak
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา))
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sitthichai.w@cmu.ac.th

  นายจิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
  Mr.Jitjiroj Ittichaicharoen
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก))
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• Master of Information Technology (MIT) (Information Technology)
• Graduate Diploma in Bioinformatics (Bioinformatics)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ช่องปาก) (เวชศาสตร์ช่องปาก/Oral medicine)
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
E-mail :  jitjiroj.itti@cmu.ac.th

  นายณัชพล จมูศรี
  Nutchapon Chamusri
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก))
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  nutchapon.c@cmu.ac.th

  นางสาวภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
  Pattriyaporn Boonyawong
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  pattriyaporn.b@cmu.ac.th

  นางสาวสการัตห์ ณ ลำปาง
  Sakarat Nalampang
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  sakarat.pramo@cmu.ac.th

  นางสุฤดี ทายะติ
  Suruedee Tayati
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • วุฒิบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า))
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  suruedee.c@cmu.ac.th

  นายอานนท์ จารุอัคระ
  Arnon Charuakkra
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล))
• ปริญญาโท (ทันตแพทยศาสตร์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
E-mail :  arnon.c@cmu.ac.th

  นายกิตติพงศ์ เลาสุวรรณ์
  Kittipong Laosuwan
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Applied Oral Sciences Periodontology)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  kittipong.l@cmu.ac.th

  นางสาวณัฐณิชา เกตุชัยโกศล
  Natnicha Ketchaikosol
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
E-mail :  natnicha.ketc@cmu.ac.th

  นางสาววรกัญญา บูรณพัฒนา
  Worakanya Buranaphatthana
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Oral Biology)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  worakanya.b@cmu.ac.th

  นางสาววรรณกมล ปัญญารักษ์
  Wannakamon Panyarak
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Dental Science) (Oral and Maxillofacial Radiotogy)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  wannakamon.p@cmu.ac.th

  นางสิริพร ฉัตรทิพากร
  Siriporn Chattipakorn
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (เชียวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (ชีววิทยาช่องปาก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  siriporn.c@cmu.ac.th

  นายสุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
  Suttichai Krisanaprakornkit
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (ชีววิทยาช่องปาก)
• Master of Science in Dentistry (เวชศาสตร์ช่องปาก)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  suttichai.k@cmu.ac.th

  นายอะนัฆ เอี่ยมอรุณ
  Anak Iamaroon
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา))
• อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
• Doctor of Philosophy (ชีววิทยาช่องปาก)
• Master of Science in Dentristr (Oral Pathology)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  anak.ia@cmu.ac.th

  นางวัชราภรณ์ ทศพร
  WACHARAPORN THOSAPORN
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา  
E-mail :  wacharaporn.th@cmu.ac.th

  นายการุณ เวโรจน์
  KARUNE VEROCHANA
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา  
E-mail :  karune.v@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.