หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

E-learning

บทเรียนออนไลน์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
• คลิกที่นี่

012638

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ชม 5194 ครั้ง  

ประวัติความเป็นมา
 
     พ.ศ. 2509      เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะ
                           แพทยศาสตร์   มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
     พ.ศ. 2510     เป็นแผนก ทันตกรรมประดิษฐ์ ในสาขาวิชา
                           ทันตแพทยศาสตร์
     พ.ศ. 2511     แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชา
                           ทันตแพทยศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย
                           เชียงใหม่
     พ.ศ. 2515     เป็นภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาค
                           วิชา หลังจากได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทย-
                           ศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์
                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
                           ของรัฐ   สำนักนายกรัฐมนตรี
     พ.ศ. 2551     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้
                           ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มหาวิทยาลัย
                           เชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
                           ของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การ
                           แบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
                           (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2551  ให้แบ่ง
                           หน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 3 ส่วน คือ
                           ภาควิชา  สำนักงานคณะ  และโรงพยาบาลทันตกรรม
     พ.ศ. 2552     คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศ
                           คณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนงาน ลงวันที่
                           12 พฤษภาคม 2552
 
ชื่อผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556-
31 พฤษภาคม 2557
 
 
                  
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายพิริยะ  ยาวิราช หัวหน้าภาควิชา 2 พ.ย. 56 - 1 พ.ย. 60
นางมาริสา  สุขพัทธี
รองหัวหน้า
ภาควิชา
2 พ.ย. 56 - 1 พ.ย. 60
 
ชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 -
31 พฤษภาคม 2557

ชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ   ยาวิราช
ประธาน
ผศ.ทพญ.มาริสา    สุขพัทธี
กรรมการ
ผศ.ทพ.บุญชัย    เชาวน์ไกลวงศ์
กรรมการ

ผศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์

กรรมการ

อ.ทพ.ณัฐวรรธน์  ปลื้มสำราญ

กรรมการ

ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์  ขอดแก้ว

กรรมการ

ผศ.ทพ.กุลภพ    สุทธิอาจ

กรรมการ

อ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์  บัณฑิตคุณานนต์

กรรมการ

อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์

กรรมการ

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล กรรมการ
อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์  ชัยจรีนนท์ กรรมการ
น.ส.พิมพร   อุตตะมะ
กรรมการ   เลขานุการ และผู้ประสานงาน
 
                         

   

 

  

 
 
 

 

 

                           

 

 
 
 
 

                                                                                         
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.