หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

E-learning

บทเรียนออนไลน์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
• คลิกที่นี่

012635

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ชม 5881 ครั้ง  

กระบวนวิชาที่เปิดสอน  ในปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DMAT 281
1(1-0-2)

DMAT 282

ทันตวัสดุ 2

1(1-0-2)

DMAT 291

ปฏิบัติการทันตวัสดุ

1(0-2-1)

DPRO 385

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1

1(1-0-2)

DPRO 386
1(1-0-2)
DPRO 395
1(0-3-1)
DPRO 396
1(0-3-1)
DPRO 402
ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
2(0-6-0)
DPRO 487
2(2-0-4)
      DPRO 497 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก        2(0-6-1)
DPRO 502
2(0-12-0)
DPRO 587
1(1-0-2)
DPRO 671
1(1-0-2)

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้รับมอบหมายจากคณะฯ ให้เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกระบวนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับทันตแพทย์ :
ท.ปท.391 (428391) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบเบ็ดเสร็จภายในสองสัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ระยะเวลาเรียน
10 วันทำการ โดยมีอาจารย์ร่วมสอนจากภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แบ่งการเรียนการสอนเป็น
สัปดาห์ที่ 1 รับผิดชอบโดยภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และสัปดาห์ที่ 2 รับผิดชอบโดยภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก

 

DBPD 391     

ปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับทันตแพทย์

          1(0-3-0)

 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPRO 711
1(1-0-2)
DPRO 712
1(1-0-2)
DPRO 713
1(1-0-2)
DPRO 714
1(1-0-2)

DPRO 716

ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์

1(1-0-2)

DPRO 717

หลักการของการบดเคี้ยวและขากรรไกร

1(1-0-2)

DPRO 721
1(1-0-2)
DPRO 722
1(1-0-2)
DPRO 751
6(0-18-0)
DPRO 752
6(0-18-0)

DPRO 796

ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2

3

  
ระดับปริญญาโท  แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPRO 715
1(1-0-2)

DPRO 811

ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง

1(1-0-2)

DPRO 812

ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง

1(1-0-2)

DPRO 813

ฟันเทียมทั้งปากขั้นสูง

1(1-0-2)

DPRO 814

ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง

1(1-0-2)

DPRO 815

ทันตกรรมรากเทียม

1(1-0-2)

DPRO 816

วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า

1(1-0-2)

DPRO 861

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3

4(0-12-0)

DPRO 862

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4

4(0-12-0)

DPRO 891

สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1
1(1-0-2)

DPRO 827

ชีววัสดุสำหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรมประดิษฐ์

1(1-0-2)

DPRO 828

การสบฟันขั้นสูง

1(1-0-2)

DPRO 863

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 5

3(0-9-0)

DPRO 892

สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2

1(1-0-2)

 
        นอกเหนือจากกระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนเอง โดยใช้เฉพาะบุคลากรในภาควิชาฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณาจารย์ในภาควิชาฯ ยังได้ร่วมสอนในกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของคณะฯ และของภาควิชาฯ อื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาทันตแพทยศาสตร์
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงที่สอน
DOCC 423701
ระบบการบดเคี้ยวความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า
1
1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.