หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

E-learning

บทเรียนออนไลน์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
• คลิกที่นี่

012637

visitor since 
May 26th,2006

บุคลากรในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชา

  นายอรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
  Attavit Pisitanusorn

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• Doctor of Philosophy (Materials Science)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  attavit.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

  นายกุลภพ สุทธิอาจ
  Kullapop Suttiat

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  kullapop.s@cmu.ac.th

อาจารย์


  นายบุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
  Boonchai Chaoklaiwong
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  boonchai.ch@cmu.ac.th

  นางมาริสา สุขพัทธี
  Marisa Sukapattee
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  marisa.suka@cmu.ac.th

  นายณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ
  Nathawat Pleumsamran
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์
ข้าราชการพลเรือน สาย ก.
วุฒิการศึกษา   • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  nathawat.p@cmu.ac.th

  นางสาวพนารัตน์ ขอดแก้ว
  Panarat Kodkeaw
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตชีววัสดุศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง (บูรณะช่องปากและใบหน้า)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  panarat.k@cmu.ac.th

  นางสาวพัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
  Patcharawan Silthampitag
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• Doctor of Philosophy (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  patcharawan.sil@cmu.ac.th

  นางพิมพ์เดือน รังสิยากูล
  Pimduen Rungsiyakull
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• Doctor of Philosophy (Biomaterials)
• Master of Dental Science (Prosthodontics) (Biomaterials)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  pimduen.rungsiyakull@cmu.ac.th

  นายพิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
  Pisaisit Chaijareenont
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
E-mail :  pisaisit.c@cmu.ac.th

  นางสาวภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
  Phattharanat Banthitkhunanon
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  phattharanat.banthit@cmu.ac.th

  นางสาวภัทริกา อังกสิทธิ์
  Pattarika Angkasith
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Master of Science (Prosthodontics Dentistry)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
E-mail :  pattarika.a@cmu.ac.th

  นายวัชรพงศ์ อรุณแสง
  Watcharapong Aroonsang
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Master of Dental Science (ทันตแพทยศาสตร์)
• ทันตแพทยศาตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  watcharapong.a@cmu.ac.th

  นางวิศนี เจียมหาทรัพย์
  Wissanee Jia-mahasap
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • The American Board of Prosthodontics (Prosthodontics)
• Master of Science (Oral Science)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Prosthodontics)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  wissanee.j@cmu.ac.th

  นายอภิชัย ยาวิราช
  Apichai Yavirach
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา   • Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences)
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
E-mail :  apichai.y@cmu.ac.th

  นายพิริยะ ยาวิราช
  PIRIYA YAVIRACH
  (ทำงานปกติ)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน)
วุฒิการศึกษา   • อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
• ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
E-mail :  piriya.ya@cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.