หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases

005239

visitor since 
May 26th,2006

ประวัติภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ชม 4198 ครั้ง  

ประวัติสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ. 2509    - เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกใน
                        คณะพทยศาสตร์   มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
พ.ศ. 2510    - เป็นส่วนหนึ่งของแผนกทันตกรรม ในสาขาวิชาทันตแพทย-
                        ศาสตร์
พ.ศ. 2511    - แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์  
                        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2515    - เป็นภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา หลังจาก
                       ได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะ
                       ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สังกัดทบวง
                       มหาวิทยาลัยของรัฐ    สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบสอน
                       กระบวนวิชาในสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2536   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
                       แพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
พ.ศ. 2548   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การ
                      แพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ. 2550   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
                      การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
                      แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ  และแขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
                    - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย-
                      ศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 
                      และแขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
 
ประวัติสาขาวิชาปริทันตวิทยา

พ.ศ.2509
สาขาวิชาปริทันตวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งของภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
พ.ศ.2515
มีการปรับแยกสาขาวิชาปริทันตวิทยาออกจากสังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะมาก่อตั้งเป็นภาควิชาปริทันตวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ภาควิชา หลังจากได้รับอนุมัติแยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6
พ.ศ.2536
ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา หลักสูตร 1 ปี และ ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2546
ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระดับหลังปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับหลังปริญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2550
- ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
- ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาปริทันตวิทยา
- ได้เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา
 
พ.ศ. 2551        พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่นๆ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้แบ่งหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น 3 ส่วน คือ ภาควิชา สำนักงานคณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม
พ.ศ. 2552             คณะฯ ได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชา โดยมีประกาศคณะฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยในส่วนตัว ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ หลอมรวมกับ ภาควิชาปริทันตวิทยา โดยใช้ชื่อภาควิชาใหม่ว่า ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์, สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, สาขาวิชาคราวน์และบริดจ์ และ สาขาวิชาปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.