หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases

005236

visitor since 
May 26th,2006

แนะนำภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ชม 5266 ครั้ง  

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
        ภาควิชาทันตกรรมบูรณะรับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ใน 3 สาขาวิชา คือวิชาที่ว่าด้วยการอุดฟัน การรักษาคลองรากฟัน การทำครอบฟันและการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยวิชาการอุดฟันและรักษาคลองรากฟัน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการในคลินิกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ส่วนวิชาการทำครอบฟันและการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น ได้จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการในคลินิกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นอกจากนี้ภาควิชาฯ
ยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  (หลักสูตร 1 ปี) และสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ (หลักสูตร 1 ปี) อีกด้วย 
        ในด้านการบริการ ภาควิชาฯ รับผิดชอบให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในงานอุดฟัน งานรักษาคลองรากฟัน งานใส่ครอบฟันและฟันปลอมชนิดติดแน่น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 และนักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นผู้บริการภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยบางส่วนที่ต้องได้รับ
การรักษาที่ยุ่งยากจะรับการบริการโดยอาจารย์ผู้สอนเอง
 
แนะนำสาขาวิชาปริทันตวิทยา
สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  (053) 944467
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.