หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases

005238

visitor since 
May 26th,2006

งบประมาณ


บันทึกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ชม 1698 ครั้ง  

                        งบประมาณ  ประจำปี 2550 

งบประมาณ

จำนวน (บาท)

งบประมาณเงินรายได้จากค่าบำรุงพิเศษและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

70,000

                                              

                                             รายละเอียดการใช้งบประมาณ

                                              - เชิญอาจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษา ป.บัณฑิต 2  ท่าน       เป็นเงิน                   16,400     บาท

                                              - จัดซื้อครุภัณฑ์                                                                              เป็นเงิน                   53,600     บาท

                                                         

                                         ส่วนรายการวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน ทางภาควิชาฯ ได้เบิกจากหน่วยพัสดุของคณะฯ เป็นครั้งๆ ไป  

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.