หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases

005237

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน


บันทึกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ชม 4119 ครั้ง  

กระบวนวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
 
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  มีทั้งหมด 3 กระบวนวิชา รวม 5 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 381
 
 
 
DPER 482
 
 
 
DPER 583
ปริทันตวิทยา 1
ปริทันตวิทยา 2
ปริทันตวิทยา 3
1(1/2 – 0/0)
 
 
 
2(2/2 – 0/0)
 
 
 
2(2/2 – 0/0)
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 2 กระบวนวิชา  รวม 4 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 401
 
 
 
DPER 502
ปริทันตวิทยาคลินิก 1
ปริทันตวิทยาคลินิก 2
2(0/0 – 2/P)
 
 
 
2(0/0 – 2/P)
3.  กระบวนวิชาปฏิบัติการ  จำนวน 1 กระบวนวิชา 1 หน่วยกิต คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 391
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0/0 – 1/P)

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาปริทันตวิทยา
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  จำนวน 6  กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 721
1(1/1 – 0/0)
DPER 722
1(1/1 – 0/0)
DPER 723
2(2/2 – 0/0)
DPER 724
1(1/1 – 0/0)
DPER 725
1(1/1 – 0/0)
DPER 705
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 3 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 761
4(0/0 – 4/12)
DPER 762
4(0/0 – 4/12)
DPER 763
1(0/0 – 1/3)
 
 
 
3.  กระบวนวิชาสัมมนาจำนวน 2 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 771
1(1/1 – 0/0)
DPER 772
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
4.  กระบวนวิชาปัญหาพิเศษจำนวน 1 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 796
3(0/0 – 3/P)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา
1.  กระบวนวิชาบรรยาย  จำนวน 4 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 811
DPER 812
DPER 813
DPER 821
2(2/2 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
 
 
 
2.  กระบวนวิชาคลินิก  จำนวน 9 กระบวนวิชา  คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 851
DPER 852
DPER 853
DPER 854
DPER 855
DPER 856
DPER 857
DPER 858
DPER 859
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
2(0/0 – 2/P)
1(0/0 – 1/P)
 
 
 
3.  กระบวนวิชาสัมมนาจำนวน 9 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 871
DPER 872
DPER 873
DPER 874
DPER 875
DPER 881
DPER 882
DPER 883
DPER 884
2(2/2 – 0/0)
2(2/2 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
1(1/1 – 0/0)
 
 
 
4.  กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์  จำนวน 1 กระบวนวิชา คือ
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DPER 799
วิทยานิพนธ์
12(0/0 – 12/P)

 

 

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.