icon About | เกี่ยวกับศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เดิมได้มีการจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาช่องปาก ในวาระที่รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกธำรง อนันตศานต์ อดีตคณบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว ยังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์อยู่

โดยการริเริ่มก่อตั้งขึ้นของฝ่ายนโยบายและแผนกับฝ่ายวิจัยของคณะฯ เพื่อเป็นจุดเริ่ม ต้นในการพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยทางจุลชีววิทยาช่องปากให้ทันสมัย โดยการนำเสนอเป็นแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี วรรณฤมล จากคณะเทคนิคการแพทย์ มาให้คำปรึกษา ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ชีววิทยาช่องปาก ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคาร 7

โดยอยู่ในการดูแลของงานบริการวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ แต่เนื่องจากงานทางชีววิทยาช่องปาก ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีคณาจารย์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกมากขึ้น คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย ซึ่งนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทุกสาขาวิชา มาผสมผสานและประยุกต์ใช้ทางคลินิก

รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางทันตกรรมและก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การ พัฒนาในระดับสากลของคณะฯ ในแผนการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) นี้ จึงได้พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคาร 7 จนถึงปัจจุบัน