ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  หน้าที่/ภารกิจ
  โครงสร้าง
  บุคลากร
  ติดต่อสอบถาม

 004365
visitor since
Jan 4th,2007

©Copyright 2006.
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
All rights reserved.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ

   หน้าที่/ภารกิจ
บันทึกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554  ชม 5043 ครั้ง  

สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกอบด้วย 4 งาน
โดยมีนางกรกช  ชัยชมพู เป็นเลขานุการส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้


1. งานบริหารทั่วไป 

     มีนางจริยา กิจสมพร เป็นหัวหน้างาน

     มีภารกิจหลัก จำแนกได้เป็น 4 ด้านคือ

     1.1 ด้านธุรการและบริหารงานบุคล รับผิดชอบ งานรับ-ส่งเอกสาร ทั้งเป็นเอกสารและทางระบบ e-office งาน โต้ตอบประสานงาน งานพิมพ์ งานเก็บ ค้น ทำลายเอกสาร งานบริการรับ-ส่งจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ งานรับ-ส่งโทรสาร งานบริการพิมพ์สำเนาเอกสาร งานประชุมหัวหน้างาน งานสวัสดิการต่างๆ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การจัดทำทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบ วินัย การดำเนินการตามระเบียบวินัย สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และการลาออก

     1.2 ด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รับผิดชอบ งานดูแลอาคารสถานที่ งานโยธา งานยานยนต์ งานรักษาความปลอดภัย และงานด้านส่งเสริมจริยธรรม งานซ่อม งานดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ และลิฟท์

     1.3 ด้านเลขานุการผู้บริหาร รับผิดชอบ งานเลขานุการผู้บริหาร งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ งานรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานเพื่อเสนอผู้บริหารฝ่ายต่างๆ งานเลขานุการที่ประชุมหัวหน้างาน

     1.4 ด้านธุรการภาควิชา รับผิดชอบ งานธุรการให้กับแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 10 สาขาวิชา


2. งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

     มีนายชะโอษฐ์ นากสุข เป็นหัวหน้างาน

     มีภารกิจหลัก จำแนกได้เป็น 2 ด้านคือ

     1.1 ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบ จัดทำบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จัดทำบัญชีและรายงานเงินกองทุนต่างๆ จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานประจำปีเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินบำรุงโรงพยาาลทันตกรรม จัดทำเงินยืมทดรองจ่าย รับจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยยาลัย และเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จัดทำเงินเดือน ค่าจ้างและภาษีเงินได้

     1.2 ด้านพัสดุ รับผิดชอบ จัดซื้อและจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม ทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์ คลังพัสดุ


3. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

     มีนางสาวธัญญาภรณ์ อินทะไชย เป็นหัวหน้างาน

     มีภารกิจหลัก จำแนกได้เป็น 4 ด้านคือ

     3.1 ด้านแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลัง รับผิดชอบ งานด้านแผนงาน/โครงการ งานด้านงบประมาณและอัตรากำลัง งานด้านข้อมูลสารสนเทศ งานด้านทุนศึกษาต่อ/ดูงาน/ฝึกอบรมระยะสั้นของอาจารย์/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  งาน จัดทำรายงานประจำปีของคณะฯ

     3.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนการเรียนการสอนและระบบ e-Learning งานสนับสนุนการมีการใช้อุปกรณ์ด้านไอทีในคณะฯ

     3.3 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ งานประสานการดำเนินงานระหว่างภาควิชา/งาน/โรงพยาบาลทันตกรรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

     3.4 ด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทย์ รับผิดชอบ งานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ งานเลขานุการผู้บริหาร งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ งานรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานเพื่อเสนอผู้บริหารฝ่ายต่างๆ งานเลขานุการที่ประชุมหัวหน้างาน และงานพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ ถาวร อนุมานราชธน

4. งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

     มีนางวชิรา สุคนธา   เป็นหัวหน้างาน

     มีภารกิจหลัก จำแนกได้เป็น 6 ด้านคือ

     4.1 ด้านการจัดการศึกษา รับผิดชอบ งานรับเข้านักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับปริญญาตรี งานตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา งานการศึกษา บัณฑิตศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา งานทุนการศึกษา งานทำสัญญานักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา  งานบริการสวัสดิการนักศึกษา 

     4.2 ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับผิดชอบ งานสนับสนุนนักศึกษา งานสมาคมศิษย์เก่า

     4.3 ด้านโสตทัศนศึกษา รับผิดชอบ งานโทรทัศน์เพื่อการศึกษา งานถ่ายภาพ งานผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอด้านคอมพิวเตอร์ งานกราฟฟิก งานแสง-เสียง งานดูแลอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา งานดูแลห้องบรรยายและห้องประชุมใหญ่ของคณะฯ

     4.4 ด้านการศึกษาต่อเนื่อง รับผิดชอบ การจัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง/ฝึกอบรบ การจัดการบรรยายพิเศษ การจัดเก็บสะสมหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทันตแพทย์

     4.5 ด้านบริหารงานวิจัยและเชียงใหม่ทันตแพทสาร รับผิดชอบ งานด้านบริหารงานวิจัย งานด้านส่งเสริมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

     4.6 ด้านสนับสนุนปฏิบัติการวิจัยทางทันตแพทย์ รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์


นอกจากนี้ยังมีงานห้องสมุด ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

งานห้องสมุด มีภารกิจหลัก คือ จัดหา จัดเก็บ รวบรวมวัสดุ ตำรา วารสาร  และ เอกสารวิชาการต่างๆ ให้บริการแก่ผู้ใช้ในด้านบริการยืมและคืนสิ่งพิมพ์ บริการการอ่าน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการวารสาร บริการยืม บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศระหว่างห้องสมุด บริการขนส่งเอกสารระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการโสตทัศนวัสดุ  บริการหนังสือใหม่ บริการข่าวสารทันสมัย และบริการแฟ้มข้อมูลสารนิเทศเฉพาะเรื่อง
โดยมีนางสดศรี กันทะอินทร์ เป็นหัวหน้างาน

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ