ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  หน้าที่/ภารกิจ
  โครงสร้าง
  บุคลากร
  ติดต่อสอบถาม

 004357
visitor since
Jan 4th,2007

©Copyright 2006.
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
All rights reserved.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ

   ประวัติ
บันทึกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549  ชม 3584 ครั้ง  

ชื่อหน่วยงาน     สำนักงานเลขานุการ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง                    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200
                           
โทรศัพท์ 0-5394-4440-41  โทรสาร 0-5322-2844

ประวัติความเป็นมา
          สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ
การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้

ปี พ.ศ. 2515
            
          มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 8 ภาควิชา และ 1  สำนักงานเลขานุการคณะฯ โดยภายในสำนักงานเลขานุการคณะฯ จะประกอบด้วย 17 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณบดี งานธุรการทั่วไป งานวางแผนและวิจัยงานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริการวิชาการ โครงการตำรา งานบริการคลินิกงานเวชระเบียน  งานบริการห้องสมุด งานช่าง งานอาคารสถานที่และยานยนต์ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานโสตทัศนศึกษา งานกิจการนักศึกษาและงานปฏิบัติการกลาง

ปี พ.ศ. 2533
           
            ก.ม. ได้อนุมัติให้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ อย่างเป็นทางการออกเป็น 5 งาน ดังนี้

                                1.   งานบริหารและธุรการ       ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
                                                                                - หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยซ่อมบำรุง
                                                                                - หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

                                2.   งานนโยบายและแผน        (ไม่มีหน่วยงานย่อย)

                                3.   งานคลังและพัสดุ              ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
                                                                                - หน่วยบัญชี หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ

                                4.   งานบริการการศึกษา          ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
                                                                               - หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
                                                                               - หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
                                                                               - หน่วยโสตทัศนศึกษา
                                                                               - หน่วยกิจการนักศึกษา
                                                                               - ห้องปฏิบัติการกลาง

                                5.   งานบริการกลาง                ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
                                                                               - หน่วยบริการคลินิก
                                                                               - หน่วยเวชระเบียนและสถิติ

ปี พ.ศ. 2536           
        ก.ม. ได้อนุมัติหน่วยงานเพิ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุคณะฯ  อีกหนึ่งงาน   คือ  งานบริการวิชาการและวิจัย รวมมีงานทั้งหมด 6 งาน
 
ในการบริหารจัดการคณะฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็นการภายใน ดังนี้
 
ปี พ.ศ. 2544            จัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545            จัดตั้งหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2547            มีการโอนย้ายบุคลากรในสังกัดห้องปฏิบัติการกลาง งานบริการการศึกษา ไปสังกัดห้องปฏิบัติการ
                                    กลางทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2549            มีการโอนย้ายหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  จากงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เพื่อไปสังกัดโรงพยาบาล
                                    ทันตกรรม
ปีพ.ศ.  2549            มีการโอนย้ายเฉพาะบุคลากร สังกัดงานบริการกลาง ไปสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม อนึ่ง เมื่อวันที่
                                    16 พฤศจิกายน 2547  สภามหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่องานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ โดยให้
                                    ทุกคณะที่มีงานบริการวิชาการและวิจัย ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
          สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการและสนับสนุนการบริหารจัดการตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ