ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  หน้าที่/ภารกิจ
  โครงสร้าง
  บุคลากร
  ติดต่อสอบถาม

 004358
visitor since
Jan 4th,2007

©Copyright 2006.
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
All rights reserved.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ

   จำนวนบุคลากร
บันทึกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549  ชม 2015 ครั้ง  

บุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการฯ ปัจจุบันมีจำนวน รวมทั้งสิ้น  87   คน  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทบุคลากร
ต่ำกว่าปวส./อนุปริญญา
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
 บุคลากรสาย ข
-
-
8
2
10
 บุคลากรสาย ค
3
-
18
-
21
 พนักงานมหาวิทยาลัย
-
-
7
3
10
 ลูกจ้างประจำ
25
-
3
1
29
 ลูกจ้างชั่วคราว
6
5
6
-
17
รวม  
34
5
42
6
87

ข้อมูล ณ วันที่  30 พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้นับรวมข้าราชการ งานห้องสมุด จำนวน 2 คน ซึ่งสังกัดสำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ