โครงการช่วยเลิกบุหรี่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              แนวทางการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่             บุหรี่กับโรคในช่องปาก              เคล็ดลับการเลิกบุหรี่              ติดต่อเรา


โครงการช่วยเลิกบุหรี่
เกี่ยวกับเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินภารกิจตามแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯได้มุ่งหวังให้ประชาชนและผู้ที่มารับบริการของคณะมีสุขภาพกาย จิตและสังคมที่ดี

คลินิกทันตกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคจากพิษภัยของบุหรี่ และควันบุหรี่ โดยจะส่งผลให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น

หยุดการสูบบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโครงการช่วยเลิกบุหรี่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์. 053–944463
www.dent.cmu.ac.th