หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

008501

visitor since 
May 26th,2006

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชา DOS 408381


บันทึกเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2554 ชม 380 ครั้ง  

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 
(DOS  408381)

หัวข้อเรื่อง
อาจารย์
แผนการสอน
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
1. หลักศัลยศาสตร์ช่องปาก
อ.ดร.ชยารพ

คลิกที่นี่

2. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยกรรมปาก
อ.ดร.ชยารพ

คลิกที่นี่

3. เครื่องมือที่ใช้ในงานศัลยกรรมปาก
อ.ดร.ชยารพ

คลิกที่นี่

 คลิกที่นี่
4. ยาชาเฉพาะที่ คุณสมบัติทางเคมี - เภสัชวิทยา
อ.อุดมรัตน์

คลิกที่นี่

5. เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะที่
ผศ.สุกิจ,
อ.ดร.คธาวุธ,
อ.ดร.ชยารพ

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
6. การถอนฟัน
ผศ.ดร.สุมิตรา

คลิกที่นี่

7. การหายของแผลถอนฟัน
อ.ดร.คธาวุธ

คลิกที่นี่

8. ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการถอนฟัน
ผศ.อนันต์

คลิกที่นี่

9. ยาปฏิชีวนะในงานศัลยกรรมช่องปาก
ผศ.วุฒินันท์

คลิกที่นี่

10.ยาแก้ปวด แก้อักเสบ
ผศ.วุฒินันท์

คลิกที่นี่

11.ยาแก้ปวดที่เป็นยาเสพติด
ผศ.วุฒินันท์

คลิกที่นี่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.