CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"

เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “โดดเด่นกับทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว” ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 มีเป็นจำนวนมากและพื้นที่สำหรับการจอดรถของสถานที่จัดงานประชุมมีจำนวนจำกัด เพื่อความสะดวกของการเดินทางมายังสถานที่จัดงานประชุม ทางผู้จัดฯ จึงขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางของการเดินทางเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถเดินทางโดยระบ . . .

More

ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC

ด้วย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) เพื่อให้สมาชิกทันตแพทยสภาสามารถตรวจสอบคะแนนหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงขอความร่วมมือบัณฑิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีก . . .

More

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India” โดย Prof.  Ponnudurai Arangannal จาก Department of Pedodontics, Sree Balaji Dental Callege and Hospital, Chennai, India ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ อาคาร7 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) เพื่อให้สมาชิกทันตแพทยสภาสามารถตรวจสอบคะแนนหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จึงขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่ . . .

More