CE News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

. . .

More

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล และห้องปฏิบัติการ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "เปิดตำรารวย"

ขอเชิญชวนคณาจารย์ฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "เปิดตำรารวย" วิทยากรโดย คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการ ส่วนที่ปรึกษาการลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560 Jud Fun Varieties IV: Winter Festival 2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง  จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560 Jud Fun Varieties IV: Winter Festival 2017 วันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2560   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ . . .

More